Reppen Øvre (55)

Bruk nr. 1 *

Bruk nr. 2 *

Bruk utskilt fra hovedbruket og fikk navn ELVERUM.

Bruk nr. 3 og videre

1801

Kart

Kartusnitt av Reppen gårdene. © RLA.

2013

Planvedtak - reguleringsplan for industriområde Reppen

Rødøy kommunestyre har i møte 20. juni 2013, sak 031/2013, egengodkjent Reguleringsplan for industriområde Reppen. Planen legger tilrette for utbygging av industri, herunder smoltanlegg, med tilhørende ifrastruktur m.v.

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker. Eventuell klage må være skriftlig, og sendes Rødøy kommune, Teknisk Etat, 8185 Vågaholmen.

Eventuelt krav om erstatning etter Pbl. § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt frem skriftlig overfor Rødøy kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Lenker:
- Skriv fra teknisk etat datert 24.06.2013
- Plankart Industriområde Reppen
- Reguleringsbestemmelser

Div

1886 Reppen Øvre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 55
•Gammelt matrikkelnr: 114
•Navn på gård: Reppen øvre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 116 Reppen øvre Ingebrigt Olsens Enke 1-13 0-1-18-18