Reppen Øvre (55)

bnr 3 og videre

Hovedsiden

55 03 01

REPPEN ØVRE. Stedalsvassdraget

55/03/01

RØDØY LURØY KRAFTVERK, eier

1950 matrikkel

Skyld 27 øre.
Eier: Rødøy og Lurøy Kraftverk

55 04

REPPEN ØVRE. Lillevik

JOHAN FALCH og senere eiere

1940 Nye eiere

Eiendommen "Lilleviken" Gnr 55, Bnr 4, Rødøy.
Johan Falch bygget en liten hytte ved vannkanten, det blir også tatt opp en robåt til vannet. Materialene til hytten ble båret opp av Inga på Kjettholmen og hennes mann

Hytten blir senere utsatt for hærverk en sommer der røstveggen blir revet delvis ut og båten satt ut på vanne lastet med stein og deretter senket.
Johan Svartis og Arvid Aag gjenopbygger hytten en gang på 1980 tallet.

Johan Svartis født 18 august 1940, døpt 06 oktober 1940 fikk da som dåpsgave av sin bestefar Johan Falch denne eiendommen.Skjøte på eiendommen blir ikke ordnet da og det skal gå 74 år for skjøtet blir ordnet.

10.oktober 2014 blir da tinglyst med 7/8 del på Harald Svartis og 1/8 del på Hilde Mariann Gerd Svartis.

Johan Svartis dør samme år 15 desember, gravlegges 23 desember.
(Notat mottatt fra Harald Svartis)

1950 Matrikkeltutkastet

Skyld: 10 øre.
Eier: Johan Falch.

1925 Solgt fra bnr 1

Johan Falch - eide også

Johan Falch eide også en annen eiendom i Indre Tjongsford - Reppen Nedre bnr 1.

Lillevik - eier og bruker Johan Falch

Mottatt fra Harald Svartis 17.11.2018.

1925/1926 - utskilt som ny eiendom

55 04

REPPEN ØVRE, husmannsplass

Husmannsplass, senere matrikulert til bnr 4.

JOHAN ULRIK KRISTIANSEN, husmann

Han kom hit fra plassen "Rakvik" under gården Kvalvik, Han flytta mellom folketellingene 1910 og 1920.
HAN BLIR I SIN HELTHET OMTALT UNDER GÅRDEN KVALVIK.

1920 folketellingen

001 Johan Ulrik Kristiansen 01 1858-09-28 Meløy - hp g Fiskeri fra smaabaat ved hjemmet
002 Konstanse Larsen 01 1879-01-23 Rødø - hu g Husmor
003 Simon Johan Johansen 01 1904-03-09 Rødø - s ug Fiskeri med motorbaat langs kysten
004 Ester Alida Johansen 01 1911-02-12 Rødø - d ug Pf
005 Gurine Josefine Johansen 01 1896-03-28 Rødø - d ug Tjestepige- alt forefaldende arbeide med hus, fjøs og gaardsbruk hj
006 Kaare Antonius Hansen 01 1916-12-24 Rødø - Dattersøn ug Pf

55 05 Unheim

Foto fra FINN.

55 06

REPPEN ØVRE, Unheim

2016 Bruket til salg på FINN

Eiendom med bolig bygd i 1940. Takst på eiendommen kr 740.000. Prisantydning kr 600.000.

Hva om

Velkommen til Unheim Gård.
Eiendommen ligger i et nydelig område, rolig og usjenert fra hovedvei. Flott turterreng, og ca 1 times gange til Svartisen. Handels- og servicetilbud er i Tjong/Vågaholmområde og i Jektvik.

Hovedboligen går over to etasjer og inneholder inngangsparti, kjøkken og stue i 1. etasje. Alle rom i denne etasjen er romslige. To kjempefine, gamle ovner på kjøkken og stue. 2. etasje byr på 4 soverom, kleskott og godt med innebygd garderobeplass. Kvist på loft med god oppbevaringsplass. Kjeller med uteadkomst fra hovedetasjen.
Meget gode solforhold med sol ca. fra 06.00-21.00.
Boligen er "svært enkel" og har behov for total renovering. Våtrom i boligen er ikke etablert. Utedo.

Eiendommen er bebodd for ca. 20 år siden. Ingen produksjon tilknyttet eiendommen i dag. Dagens eier har arvet eiendommen, og eid den de to siste årene. Boligen har av nåværende eier blitt benyttet som fritidsbolig.

På gården er det flere bygninger. En stor låve med heste- og sauefjøs, samt gamle uthus uten driftsrelevans.

Alle bygningene på gården er av eldre opprinnelse og med moderat standard og stand.

Rødøy Kommune har ikke spesielle regler i forbindelse med konsesjon for erverv av bolighus, det vil si at de generelle regler i konsesjonsloven gjelder.

Da totalarealet for eiendommen er over 100 daa, må ny eier søke kommunen om konsesjon for ervervet.

Det vil imidlertid ikke være boplikt på eiendommen, da den har under 25 daa dyrket mark, og heller ikke over 500 daa skog. Huset vil slik sett kunne benyttes som fritidsbolig (uten spesiell søknad om omregulering).

Det vil imidertid være driveplikt på både jordbruksarealer og skog. Drift av jordbruksarealer vil en normalt kunne oppfylle ved utleie av dyrket arealer og beiteland til gårbrukere i området, og at skogen kan en eventuelt drive selv, eller også sette bort til andre.

Kommunen vil normalt sette vilkår om slik driveplikt ved en eventuell søknad om konsesjon.

og litt mer

Oppvarming
Oppvarming i form av elektrisitet og vedfyring. Gammelt sikringsskap plassert i 2 etasje.

Beliggenhet
Eiendommen "Unheim" er belliggende i Reppen, innerste del av Tjongsfjorden i Rødøy kommune. Området er mellom fergestedene Ågskardet i Meløy og Jektvik i Rødøy kommune. Kommunikasjon både sørover og nordover foregår på FV/Kystriksveien som går gjennom Tjongsfjord-området. Avstand til bygdesenteret Tjong/Vågaholmen er ca. 10-15 km langs FV.
Adkomst
Adkomst til bebyggelsen og tunet er på brattlendt grusbelagt fellesvei fra Kystriksveien.

Tomten
Eiendommens tomteareal er 659 dekar i følge matrikkelen.
Disse er fordelt på ca. 13 daa dyrket gressmark, ca 185 daa skogsareal og ca 130 daa registrert med høg- og middels bonitet. Resterende er uproduktive skogsarealer. Annen grunnlendt fastmark er ca 385 daa. (lyngheier, myrland, berg og grunnlendt/skinn fastmark.)

Flott og idyllisk gårdstun med usjenert belliggenhet fra hovedvei. Meget solrikt og naturskjønt areal. Gode trivselsmuligheter.
Parkering
Parkeringsplass på tomt.
Diverse
Det er et større smoltanlegg under bygging i nærområdet.
Dette påvirker ikke eiendommen i større grad. Ingen støy.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen og dens bygninger selges som de står, med alt av inventar, møblement og øvrig utstyr.

Selger opplyser også om at hun eier en plass i fjæra med naust og plass til båt. Kjøper kan om ønskelig få bruksrett til dette naustet.

55 05 01

REPPEN ØVRE, Unheim

55/05/01

DAVID HAGELSTRØM TOMASSEN, eier og bruker

Født den 5.3.1911 som sønn av David Thomassen.

1950 Matrikkelutkastet

Bnr 5 av gården Reppen Øvre 55.
Skyld: 20 øre.
Eier: David Thomassen.

1935 NYTT bruk - skyldsatt

1938 Skjøte

Undertegnede Jørgen Johansen, Reppen, født 24. september 1855 - skjøter og overdrar herved til David Thomassen, Reppen, født 5.33.1911 vår eiendom Unheim, gnr 55, bnr 5, av skyld 20 øre i Rødøy herred for en kjøpesum av kr 1.200, ett tusen to hundre kroner, som er oppgjort på omforenet måte.
Reppen 14. juni 1938. Jørgen Johansen.
Vitner: Harald Olufsen og Hans Reppen.
Samtykke fra: Margit Johansen.

1935

55 06 01

REPPEN ØVRE, Bakketun

55/06/01

SIMON TOMASSEN, eier og bruker

1950 Matrikkelutkastet

Skyld av 13 øre,
Eier: Simon Tomassen.

Skjøte

Det utarbeides skjøte som ble tinglyst den 14.11.1945.
Verdien ble oppgitt til 1250. Uten kjøp og salg, til opphevelse av felleseie.
Det ble i skjøtet omtalt kår til Margith Johansen født 20.5.1861.
Normann Sandberg og Ole Sandberg underskriver som vitner.
Ester Thomassen født 29.9.1909 skriver under.
Mimmi Flatøy Thomassen skrive, født 6.7.1916 skriver under.

1945 NYTT bruk

Bruket ble skyldsatt den 1.8.1945. Det er utskilt fra bnr 1, som har en skyld av 27 øre og forretningen er forlangt av Simon og Enok Thomassen.
Skylden ble fastsatt til 13 øre. Gjenværende på hovedbruket ble da 14. Det ble gitt navnet Bakketun.
DET BEMERKES AT BRUKET ER DELT MELLOM DE TO EIERE UTEN KJØP OG SALG.
De som gjorde denne forretning er:
Edvard Mathisen som ble valgt for formann, Johan Bloch og Jakob J. Aarnes.
Tinglyst den 1. september 1945.
Underskrevet også av Enok Thomassen og Simon Thomassen.

Simon hadde tidligere bnr 1 sammen med Enok

55 07 01 1950

REPPEN ØVRE: KRAFTSTASJONEN og SKOGLUND

55/07/01

RØDØY LURØY KRAFTVERK, eier

1950 matrikkel

Skyld av 3 øre.
Eier: Rødøy og Lurøy Kraftverk.