Svinvær (69)

i JUUL familiens tid

Tilbake til hovedsiden

69 00 1757

Borgerleiet Svinwær Hafn

1721: Gård: Svinver med Otterver

PEDER JUUL

1757 Felleshistorien - konkurs og Hvid familien overtok

FELLESHISTORIA, side 262: "....I Svinvær tapte Juulfamilien handelsmakten etter Jochums konkurs. Hans bror Peder drev litt tilfeldig jektebruk sammen med en gradvis minkende handel. HANS HVID, sønn av stiftskriveren i Salten Michel Hvid, og bror til Ingeborg Hvid som da drev Grønnøy sammen med sin andre mann, Hans Angell, kjøpte handelsstedet ved auksjon over Peders dødsbo i 1757. Borgerleiet på Træna hadde vært endel av Juuls inperium, og det er mulig at det nå kom på hans bror; Peter Angel i Åkviks hender. I alle fall var det Peter som drev leiet ved hjelp av en handelsbetjent fra slutten av 1760-årene."

Mantallet 1755

Stilling/stand:Borger og holder jegtebrug
Fornavn:Peder
Etternavn:Juul
Gård:Svinver
Alder; 40
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 Felleshistorien, side 250:

FELLESHISTORIA, side 250; "....Peder Juul, den siste av denne familien som forsøkte å drive handel på Svinvær, manglet kapital til å drive sin næring. Men han hadde en liten jekt og tilbød varer som kunne gi fortjeneste i små partier. Brennevin, akevitt, sukker, sirup, kandis, hvetemel, gryn, grønnsåpe, ingefær, pepper, anis, safran og tobakkspiper var det han kjøpte i Bergen i 1755."

1739 Felleshistorien, side 268:

FELLESHISTORIA, side 268;..."Amtmann Scheldrup foretok i 1739 en inndeling av prestegjeldet mellom bygdefarskippere, en inndeling som senere ble publisert på tingene. Dette skjedde den 29. juni på prestegården og 1.juni i Onøy. Jekteskippere med bygdefar var: Svend Hermansen i Kila, Anders Larsen i Ytre Onøy, Peder Tostrup Indre Onøy, Peder Olsens enke Berit i Selvær og Mogens Johansen i Nordnesøy. Ettersom Nordnesøy lå utenfor allfarvei, måtte Mogens holde sin jekt i Rangsund. Jektebruket på Svinvær var lagt ned etter Jochum Juuls død, selv om broren PEDER rustet ut en jekt fra tid til annen. Svend Hermansen hadde nok overtatt befrakterne."........"Offentliggjøringen av amtmannens inndeling utløste et lite ras av stevninger. Den offentlige inndelingen synes mer å ha rørt i et vepsebol enn å ha uskadeliggjort det. Tidligere hadde forholdet mellom bøndene og skipperen vært bygd på sedvane, og forpliktelsene på begge sider var mer diffuse. Når den enkelte bondens tilknytning til bygdefar nå ble lovfestet, var det viktigere å skape en best mulig avtale med en gang. I den siste store saken, fra 1747 stevnet Svend Hermansen Norum fra Kilen Mogens Johansen, sogneprest Munch , PEDER JUL fra Svinvær og 9 menn fra gårder fra Reppen til Sundøy til høsttinget på Grønnøy for å bevise sin bygdefarsrett. Diskusjonen ble amper og skriveren måtte anmode partene om å oppføre seg hvis retten skulle fortsette. Til slutt hadde tingmøtet vart så lenge at høsttinget i Lurøy måtte droppes. Allikevel ble det ingen løsning og saken ble reist på tinget igjen våren 1748 samt et år senere, da det endelig ble konstatert at saksøkeren ikke hadde frembrakt et fnugg av bevis. Prokurator Zegal kommenterte i 1747 at almuen i Rødøy gjeld var særdeles skyldig i å forulempe sine bygdefar, men etter 1749 er saker angående mislighold av bygdefar og rett relativt skjelden. Det er nærliggende å se dette som en følge av fisket tok en oppsving i 1750-årene. Når det var lett å fylle jektene, var det ikke så viktig å tviholde på befrakterne, kanskje tvert imot."

1744 Bruker (ene): Peder Juul

Fornavn: Peder
Etternavn: Juul
Gård: Svinvær
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 Bruker (ene): Peder Juul

Fornavn: Peder
Etternavn: Juul
Gård: Svinvær
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Tomasen Juul
Gård: Svinver med Otterver
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

ANDRE HER NEVNT 1755

1755 Husmann: Henrik Nilsen

Stilling/stand:Huusmand
Fornavn:Henrich
Etternavn:Nilsen
Gård: Svinver
Akder; 43
Fødested:
i Hærøe gield paa øen Lechen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Henrik var fra - lenke

1755 Aarsdreng: Gregus Danielsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Gregus
Etternavn: Danelsen
Gård:Svinver
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
her i gieldet paa Bloch i Kiongsfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var født i Blok, lenke dit

1755 Aarsdreng: Ole Jensen

Stilling/stand: Huusmand
Fornavn: Ole
Etternavn: Jensen
Gård: Svinver
Alder: 54
Fødested:
i Ran paa Ørchfieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Fra Ran - lenke dit

1755 Jens Olsen - sønn av husmann Ole Jensen

Stilling/stand: Sønn Hos faderen
Fornavn:Jens
Etternavn: Olsen
Gård:Svinver
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
i Ran paa Ørchfieldet
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Fra Rana - lenke dit

69 00 1727

Borgerleiet Svinwær Hafn

JOCUM TOMASSEN JUUL

1727

Svinvær 69 Jochum Thomesen Jochum Tommesen 3 1727 11 9 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring.

1726 Bruker (ene): Jocum Thomassen Juul

Fornavn: Jochum
Etternavn: Thomasen Juul
Gård: Svinvæhr
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 Ekstraskatt 1721

Fornavn: Jochum
Etternavn: Tomasen Juul
Gård: Svinver med Otterver
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 Borger - Jochum Thomassen

Fornavn: Jochum
Etternavn: Thommessen
Gård: Svinvær
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Felleshistoria - side 255

FELLESHISTORIA, side 255;...."Jochum Tommesen Juul fant det nødvendig å pantsette borgerleiet på Svinvær og sin jekt i 1714. Likevel sluttet han ikke virksomheten. Fra 1718 bygslet han en del av Husøy, med borgerleiet på Træna. Fra Henrich Mejer i Bergen lånte han 280 rd. til å fortsette kremmervirksomheten med. Han lånte 100 rd. fra borgeren Johan Schrøder i Arnøy i 1718 og utstedte en obligasjon til Søren Jensen i Grønnøy for 129 rd. i restgjeld i 1722. I mange år greide han å innfri obligasjonene, sannsynligvis med nye lån, men fra slutten av 1720-årene var det slutt. Selv hadde Jochum vært aktiv med gjeldindrivelse fram til 1718, men krigsforholdene svekket betalingsevnene til skyldnerne hans. Etter det er det få gjeldssaker, og færre utover 1720-årene, som prosederes for retten. Sannsynligvis var betalingsevnen hos bøndene nå så beskjeden at den ikke svarte til omkostningene med rettsforfølgelse. Tvert imot får han i et tingvitne fra 1733 anerkjennelse for å ha "gjort forstrekninger til nødlidende med rede penger, korn og andre varer, hvorved hans kreditt i kjøpstaden er kjendelig forminsket". Jochum hadde også misligholdt skatt i 1723. Da myndighetene i 1725 ville inndrive skatten, ba han om å bli skånet fordi han var så "armelig" at han ikke maktet å betale.

To år senere var han ifølge fogden "geraadet i yderste fattigdom med kone og mange umyndige barn" - 10 i 1733, de yngtste 3,5 og 7 år, og "strev for føden som en anden fattig bonde". I 1725 måtte han innrømme alvorlige vansker og pantsatte både Svinvær og handelsleiet på Træna samt alle sine eiendeler for å dekke gjelden på 1390 rd. hos Christopher Becher i Bergen.

I 1727 måtte han innløse en obligasjon utstedt til sin bror Jens, pastor i Ytterøy prestegjelde i Trondhjemsfjorden, i forbindelse med arveoppgjøret i 1702, ved å selge til Jens flere jordparter han hadde arvet. Blant disse var deler av Våga, Vågenge, Bolga, Skar og Stavnes. Samme år utstedte han en obligasjon med pant i sin jekt til Hans Hagerup i Trondheim, til dekning av en regning på over 172 rd. fra 3 år tidligere.I 1728 måtte Søren stevne Jochum for mislighold. Da Jochum samme år skrev at han heller ikke dette året ville greie å tilbakebetale noe av kapitalen, mistet hans hovedkreditor Becher tålmodigheten. Han sendte sin fullmektig Sr. Niels Rentz nordover for å sikre sitt tilgodehavende. Jochum skrev senere at han samarbeidet velvillig ved registrering og vurdering av sitt bo, men han lot sin misnøye skinne gjennom i ordlyden til den nye pantobligasjon som han utsteder i september 1728. Det var i siste liten han hadde greid å få i stand en ny avbetalingsordning med "høyfornemme venners hjelp og mellomhandling". Becher hadde stevnet han til høsttinget for å få dom. Den nye avtalen ga Becher rett til å sikre sitt tilgodehavende uten forutgående dom i tilfelle fremtidig mislighet.

Våren 1735, like etter Jochums dødsfall, ble hans jekt tatt i arrest av en kjøpmann Godfried Kalliesen da den kom til Bergen, til dekning av en obligasjon. Håsetene, bøndene som utgjorde mannskapet på jekten, var da stilt i en pinlig situasjon, siden de ikke hadde annen mulighet til å føre sitt kjøpegods hjem. De fikk jekten frigitt mot et løfte om å føre den sørover igjen til høsten eller neste vår. Men det ble de forhindret fra. Jekten var alt pantsatt til borgermester Hans Hagerup i Trondheim, og ble tatt hånd om av skriferetten.

Da Jochum døde, omtrent 70 år gammel, var det samlede bo, som var vurdert til nesten 1640 rd., langt fra tilstrekkelig til å betale gjelden på 2800 rd. Åpenbart hadde han drevet en ulønnsom bedrift i mange år i påvente av bedre tider. Hans vanskeligheter illustreres ved at flere av han debitorer blant bøndene fikk sin gjeld til ham nedskrevet til det halve eller en tredjedel i forbindelse med booppgjøret. De var rett og slett for fattige til å anføres for mer, og han hadde nok alt for ofte de siste 30 år opplevd å få tilbakebetalt bare en brøkdel av sine fordringer hos bønder.

Henrich Becher gjorde umiddelbart krav på godset som hadde vært pantsatt til hans far Christopher, men det nektet skifteretten, som først ville få oversikt over boets "adskillige kreditorer".

Meløy bygdebok, side 87 i gårdshistorien

MELØY BYGDEBOKS GÅRDSHISTORIE, SIDE 87:
Omtale av gården Bolga (2-7) Inner-Vollan, av skyld 0,22 mark: ".....Den kan føres tilbake til Benkestokgodset, og hadde vært i Lars Larsens (Bolga) eie fra 1775 til han solgte den til Kristoffer Jakobsen, Saura, i 1803 for 36 RD. Det fortelles at Lars var styrmann på jekta i Svinvær, og at madamen i Svinvær ville tale han til rette. Hun fikk til svar at hun kunne få kysse ham bak. Hun ble mildt sagt forferdet og gikk til sin mann og spurte om det var hans mening å overlate jekta til en slik fyllefant? Men mannen svarte at Lars var den beste mann han hadde, og at han ikke rørte en dråpe under seilasen. Lars kunne ikke skrive og i skjøtet av 1775 har han undertegnet med sitt bumerke. Det var av Lars Ellingensen, Leivset at Lars kjøpte denne gårdparten for 46 Rd. Lars var altså den første selveieren på Bolga på mange hundre år. Før Ellingsen eide Jocum Tommesen Juel denne parten fra 1715 og ihvertfall til 1745."

Meløy bygdebok, gårdshistorien, side 142-143.

(Omtale av gården Stavnes - Gnr. 8, av skyld mark 2,72): ...."Han eier dette godset til i 1690, men fra da av er det Tomas Jensen Juel i Svinvær som er eier av begge partene. (Skjøte utstedt på Gibostad 1690). Han beholdt det til sin død en gang mellom 1701-1704. I noen tid er det arvingene hvorav er kjent - Anders, Kristian, Jens og Jokum Tomasen Juel, som eier godset sammen. I 1706 selger Anders og Kristian sine parter til sogneprest Jens Tomasen Juel. I 1726 er det anført at Jokum Tomasen Juel i Svinvær også overdrag sin arvepart til broren, Jens Juel. Jokum Tomasen Juel (Sønn av Tomas Jensen Juel) klarte nemlig ikke sine forpliktelser og overdrog derfor sin arvepart til broren. Og så står det i overdragelsespapiret at parten er "fem deeler af 1/7 part i Stafnæs etter taksten 5 Rd 5 mr,".

Oppskarvingen av eiendomsretten for slikt strøgods (eller småsamlinger), går etter det nesten pulvisiert og så brukes partene nærmest som skillemynt mellom arvingene til det igjen blir samlet av en av dem. I følge matrikkeljordboka er det Jokum som endelig samler godset. I 1721 til 1745 står han som eneeier trass overdragelsen til broren Jens i 1726. Hva slag manipulasjon det her har skjedd, vites ikke. En gang mellom 1745 og 1774 har så Jokum Tomasen Juel solgt Stavnes til Mikel Wiibe, som antagelig kort tid etter har tilgt til skipper Lars Ellingsen."

ANDRE 1721

1721 Ole Jonsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Joensen
Gård: Svinver med Otterver
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1721 Lars Klipper

Fornavn: Lars
Etternavn: Kipper
Gård: Svinver med Otterver
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

69 00 1701

Borgerleiet Svinwær Hafn

Nevnt slik i manntallet for 1701: Svinwær Hafn

Det er også en annen familie som driver gårdsbruket, det som idag nevnes som "Fjøsgården".

TOMAS JENSEN JUUL

FELLESHISTORIA, side 196: "Klaus Jakobsen og Ole Kristensen, oppsitterne på Myken, brøt opp lensmann Hermann Hansen Norums;s fiskehus der i 1702. Året etter brøt Knut Olsen, husmann i Bolga, sammen med TOLLEF OLSEN, opp et naust og en skjå tilhørende Anders Nilsen, oppsitteren i Åbotsvik, og tok 3 vog tørrfisk, nesten 60 kg. Anders var en mann som hadde tilstrekkelig til å forstrekke sine naboer med små lån - han inntrer som kreditorer i flere dødsbo - så hans sjøbuer var nok et fristende mål. Almuen ba om lett straff for Tolleff, som i 1704 var husmann på farsgården Svinvær. Faren var gammel og dypt forgjeldet til borgeren TOMMES JENSEN (JUUL) på samme sted. Tollef hadde tidligere vært i rett for å ha tatt en vog fisk fra oppsitteren på Bjerga på anmodning fra Tommes sønn Petter. Han ble da frikjent på grunn av sin fattigdom og uforstand."

1701 Uten navn

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand og vilkår: Borger Leyer
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Jocum Tomassen

Fornavn: Jochum
Etternavn: Thomisen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 34
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Jocum:

Er omtalt mye foran her.

1701 Sønn: Peder Tomassen

Fornavn: Peder
Etternavn: Thomisen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 27
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Peder:

Rolle: avdød
Fornavn:Peder
Etternavn: Thommeson
Gård: Juul (Svinvær)
År 1740.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

ANDRE:

1701 Dreng: Per Gouttes

Fornavn: Per
Etternavn: Gouttes.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 27
Fødested: fød i Inderøens Fogderi
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om PER:

Fødested: fød i Inderøens Fogderi
Gård:Svinwær Hafn

1701 Dreng: Halward N

Fornavn: Halward
Etternavn: N.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 18
Fødested: fød i Guldals fogderie
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om HALWARD:

Fødested: fød i Guldals fogderie

1701 Dreng Jon Larsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder 18.
Fødested: fød i Thrundh:
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om JON:

Fødested: fød i Thrundh:

1701 Dreng: Nils Gabrielsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Gabrielsen
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Svinwær Hafn
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi