Gård Storselsøy (2)

bnr 08 - 10

Hovedsiden

08 Futøya
09 Sandvika1
10 Faløyen

2021 lagt ut for salg

Tekst fra salgsannonsen på FINN.NO. Også foto.

Prisantydning

2 000 000 kr

Omkostninger62 864 krTotalpris2 062 864 krFormuesverdi19 992 kr

Tomteareal280 832 m² (eiet)

Matrikkel

Gnr. 2 bnr. 8 i Rødøy kommune

Beliggenhet, adkomst

Store Futøya ligger vakkert til i Selsøyvær i Rødøy kommune mellom Gjerdøyvær i nordøst, Sundøya i sørøst, Selsøya i sør, Nesøya i sørvest, Risøya i vest og Risøyvær i nordvest. I nordlig retning av øya har du utsikt utover storhavet i retning mot Blikværfjorden. Her har du fantastiske utsynsforhold over store deler av Helgelandskysten - beliggende ved porten til storhavet/ Atlanterhavet. Øya ligger ved Risværfjorden. Den har meget gode sol- og utsiktsforhold hvor du faktisk kan oppleve midnattssol!

NB! Visningsdato er å anse som en visningsfrist. Interessenter som ønsker å se på øya må gjøre det før utløpet av 23.09.21. Ta kontakt med megler dersom du trenger hjelp med båttransport, så kan dette ordnes onsdag 22.09 og torsdag 23.09, med værforbehold.

Type, eierform og byggeår
Landbrukseiendom Selveier
Eiendommens historie
Som flere av våre øyer på Helgelandskysten har også denne flotte øya en historie om fast bosetting. På vakre og naturskjønne Futøya kan vi se av folketellingen fra 1910 at familien Davidsen var fast bosatt her. Familien Davidsen bestod av husfar Tomas med sin kone Hansine og sine to sønner Jens og Alfons.
Tomas var gårdbruker og fisker. Det står i folketellingen "Nyrydning og saaledes endnu ikke git nogen avkastning". Vi kan lett skjønne at livet som gårdbruker her ute var en strabasiøs oppgave. Hansine har i folketellingen fått betegnelsen "Husgjerning", som vitner om hennes rolle og arbeidsoppgaver som kone. Hun var gårdbrukerkone og fiskerkone. Her har hun drevet med vask, strikking og matlaging, er det skrevet. Thomas ble født i 1860 og var 6 år eldre enn sin kone Hansine. På folketellingen av 1910 var de henholdsvis 50- og 44 år. Jens var 9- og Alfons var 8 år.
Det er imponerende å tenke seg bosetting ute på en slik øy. Eier forteller at historien om Tomas, som bodde her ute, har gått som et sagn i familien i årenes løp. Han forteller om husdyrhold som storfe og sauer. Vi kan av dagens vegetasjon slå fast at det mangler tre til brensel. Fortidens øyværinger visste råd. Det ble tatt opp torv som ble tørket å brukt til brensel. Torvedammer kan i dag vitne om denne praksis. Eier er ikke kjent med hvordan disse fastboende holdt seg med vann, men forklarer at de kunne ha benyttet seg av en vannå, som i dag renner ned langs et berg. Kanskje har de en gang hatt en brønn?
I følge grunnboken har Store Futøya tilhørt eiendommen gnr. 2 bnr. 5. Det er derfor mulig at Futøya var en husmannsplass tilhørende dette hovedbruket hvor Jens Åkre var grunneier. Historien om familien Davidsen stopper her hos meg.

I Skylddelingsforretning holdt 18.06.1910, tinglyst 01.04.1911 kommer det frem at eiendommen blir overskjørtet fra Jens Åkre til Albert Kristiansen. Jens Åkre hadde en skyld på 6 øre som måtte gjøres opp. Slik havnet Futøya i selger families hender. Albert Kristiansen var gift med Hilda Bang Kristiansen. Det er blitt fortalt at Kristiansen drev kolonial- og fiskeforretning på Nordnesøy. Fra denne forretningen eksporterte han blant annet fisk til England. Albert og Hilda bodde aldri på Futøya, men arealene ble slått/brent og kulturlandskapet vedlikeholdt. Svigersønn av Hilda forteller at hun kunne plukke en hel tønne med multer mens slåttonna ble tatt.
Da Hilda gikk bort var det familien Kristiansens to døtre som overtok. Selgerne er etterkommere etter disse døtre.
Familien som selger eiendommen i dag forteller om herlige somre ute på vakre Futøya. Det ble badet, plukket bær og fisket. Selger snakker blant annet om godt laksefiske.
Selgerne ønsker nå at nye eiere med friskt blod, pågangsmot og inspirasjon kan overta eiendommen, slik at historien fortsetter og nye minner blir skapt her ute i havgapet.
Standard
Øya har et lett kupért landskap med noen forhøyelser. Du har sandstrand, berglandskap og fjære. På øya er det flere små vann og du har en høyere bergtopp på ca. 32 meter over havet, i nordøst, som du kan du bestige uten særlig mye vanskeligheter. Molter og blåbær kan du selvsagt plukke fritt. Meget gode fiskemuligheter i umiddelbar nærhet - her biter laksen, torsken, kveite og ur! Resten av øya består av lett buskvekst, gress-, mose- og myrlandskap. Her kan du oppleve Helgelandskysten på sitt beste. Du har midnattssol i deler av juni/ juli som kan nytes ved godvær.

Du opplever fort alle fire årstider på en dag! Eksotisk sammenlignet med det travle bylivet!
Ved ønsket oppføring av bygning er det krav til søknad som behandles av hos Rødøy kommune. Megler kan ikke forespeile et evt. resultat av en slik søknad. Omkostninger i forbindelse med søknad må påregnes. Ihht. pbl. §1-8 skal det i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Hvis man ønsker å sette opp en bygning på øya må man derfor søke om dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1-8. I hht. pbl. § 19-1; "Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8".

Ved hjelp av avstandsmåler på GISLINE WebPlan ser øya ut til å ha en bredde på ca. 379,7m, på det breieste og en lengde på ca. 755,1m ; se vedlagte måling. Dette er ikke et bekreftet mål og er kun tatt med som et utgangspunkt. Kjøper må gjøre egne undersøkelser, og spesielt hvis det skulle være ønske om å bygge. Viser til Rødøy kommune.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)
Areal: 280 832 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage
Eiendommen er ikke oppmålt. Hvis kjøper ønsker at eiendommen skal måles opp må dette gjøres for kjøpers regning og risiko. For å prøve å si noe om hvor stort areal eiendommen har, har megler gjort en stipulert oppmåling. Stipulert oppmåling av Futøya er gjort i GISLINE WebPlan for Rødøy kommune i gjeldende plankart. I den stipulerte oppmålingen får megler frem at eiendommen kan være ca. 280 832.6m2. Arealet er et stipulert mål produsert av eiendomsmegler og må ikke misforståes med å være et bekreftet mål. Større arealavvik kan forekomme. Kjøper overtar ansvar og risiko med dette forholdet.

Lenke til program brukt for oppmåling; https://kommunekart.com/?kartlag=R%C3%B8d%C3%B8y%20kartlag:Reguleringsplaner&kommunenummer=1836&funksjon=VisPlan&planidentifikasjon=02-10-10.10

Vei, vann og avløp
Ikke anlagt vei, vann, avløp eller elektrisk strøm.

Reguleringsplan
LNF-v: Viktig viltområde.
Dette er områder som er viktige for ulike viltarter, spesielt fugler. I disse områdene må det ikke settes i

I disse områdene er bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring, ikke tillatt.

Dette får praktisk betydning for en kjøper hvis vedkommende har konkrete planer om oppføring av bebyggelse.

Området må reguleres. Dette gjøres ved å fremme et forslag om regulering til Rødøy kommune. Kommunen må i sin tur ta stilling til forslaget. I sin politiske behandling vil de benytte seg av Statsforvalteren som offentlig høringsinstans.

I telefon med statsforvalteren i Nordland har megler fått opplysning om at de sannsynligvis vil kreve en konsekvensutredning for å kartlegge om det finnes noen sjeldne dyrearter på denne eiendommen.

Konsekvensutredningen må mest sannsynlig påkostes av den som evt. fremmer forslag om regulering av området til kommunen. Megler er kjent med at kommunen er i gang med et reguleringsarbeid p.t. Det kan være interessant å evt. fremme et forslag om regulering i denne forbindelse.

Alle interessenter oppfordres til å gjøre ekstra nøye undersøkelser rundt evt. reguleringsforhold for sine individuelle planer.

Konsesjon
Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen

Prisantydning
2 000 000,-

Takst / tilstandsrapport
Formuesverdi : 19 992,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Boligkjøperforsikring fra Help
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter
Det betales p.t. ikke kommunale avgifter da øya ikke er bebygd.

Oppgjør
Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven
Arealangivelsene er hentet fra takst (evt. tilstandsrapport).

Andre opplysninger
Megler har ikke befart eiendommen.

Det er ikke lagt strøm ut til øya. Det oppfordres til å gjøre egne undersøkelser for å få lagt strømkabel utover, dersom det er ønskelig.

Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID.

Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. Informasjon om budgivning.

Bud med kortere frist enn 30 min blir automatisk satt med 30 minutters frist fra budet er mottatt megler.

Megler anmoder om at nye bud oversendes i god tid før utløp av akseptfrist på eventuelle gjeldene bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet.

Om ikke annet er avtalt med megler skal akseptfristen på bud settes innenfor bankens åpningstid(09.00-15.00). Da megler er forpliktet til å innhente bekreftelse på finansiering.

Overtagelse
Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'
Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Omkostninger
2 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
194,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-))
--------------------------------------------------------
62 864,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 062 864,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 1836
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 8

02 08 Futøya

Omtale

Ble utskilt fra Nordfalhetta med skylddeling av 18. juni 1910. Skyld av 6 øre.

02.08.03 Albert Kristiansen

1950 eier: Albert M. Kristiansen

Skyld av 6 øre i matrikkelutkastet 1950.

1931 Eier: Albert Kristiansen

Kjøper den av Jens Aakre for sum av kr 850, skjøte den 1, juni 1931.

02.08.02 Eier Jens Aakre

Eier: Jens Aakre

1929 kjøper Jens Aakre denne eiendommen for kr 1000 av Rødøy Sparebank. Disse har kjøpt den på auksjon som ble stadfestet 15. februar 1928. Pris kr 900.
Mer opplysninger i auksjonsskjøte datert Mo i Rana den 28, august 1929.
Jens selger videre til Albert M. Kristiansen, omtalt foran.

02 08 01 1920

THOMAS ANDREAS DAVIDSEN, driver

1920 folketellingen (02 08 0020 Futøy)

001 Thomas Andreas Davidsen 01 1858-01-08 Rødøy - hp g Driver smaabruk
002 Hansine Eline Davidsen 01 1865-05-23 Rødøy - hu g Husmor
003 Jens Meyer Davidsen 01 1901-06-18 Rødøy - s ug Fisker fra motorbaat
004 Alfans Dahl Davidsen 01 1902-02-02 Rødøy - s ug Hjelper far med gaardsarbeide

1910 folketellingen (02-05) Futøy

001 Tomas Davidsen 01 1860-01-06 Rødøy b hf g Gbr. (fisker) fiskeri, Nyrydning og saaledes endnu ikke git nogen avkastning
002 Hansine Davidsen 01 1865-05-23 Rødøy b hm g Husgjerning, gbr.kone@fiskerkone (vask, strikning og matlavning)
003 Jens Davidsen 01 1901-06-18 Rødøy b s ug Gbr.søn %fiskersøn% Opholdes av forældrene
004 Alfons Davidsen 01 1902-12-02 Rødøy b s ug Gbr.søn %fiskersøn% Opholdes av forældrene

1900 folketellingen

FOLKETELLINGA 1900:
Tomas er bosatt sammen med kona hos sin svigermor Else Eliassen. De bor på husmandsplassen Mosnes under Sørfjorden (19-1). Han er fisker. Oppgis å være "Familie losjerende".

1865 folketellingen

Bosatt som 8 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på gården Kvitnesvik 37-01.

EKTEFELLE og BARN:

1900 viet:

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 23.07.1900 - fisker Tomas Andreas Davidsen, bosatt Oldervik, f. Kvitnesvik 1858, 1.ekt. Sønn av gårdbruker David Jensen. Arbeiderske og hjemme værende datter, Hansine Eline Helene Jensdtr, født Oldervik 1865, 1.ekt. Datter av husmann Jens Olsen.

02 09 Sandvika 1920

MAGNUS HETMAND BANG HANSEN,

1920 folketellingen (02 09 007 Sandvik)

001 Magnus Hetmand Bang Hansen 01 1899-04-11 Rødøy - hp g Fiskeri fra motorbaat
002 Ovalda Augusta Norum Hansen 01 1894-07-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Anna Ovalda Magis Hansen 01 1918-02-16 Rødøy - d - Pf
004 Astri Olianna Hansen 01 1920-02-15 Rødøy - d - Pf
005 Gudrun Agnete Lund Martinsen 01 1911-01-05 Rødøy - Pleiedatter - Pf