Stensland (9)

Bruk nr 1 *

Anders Johansen
Benjamin Stensland
Isak Stensland
Nils Benjaminsen
Nils Stensland

Bruk nr 2 *

Benjamin Kristensen
Bergly Stensrud
Håkon Kaspersen
Johan Hansen
Johan Nilsen
Kasper Hans Andreas Larsen

Bruk nr 3 Jansvik

Bertel Andreas Bertelsen
Haagen Andersen
Jørgine Andersen

Bruk nr 4 - 10

Bnr 10 var siste hjemmel 1950.
Aksel Karlsen
Alf Benjaminsen
Albert Johansen
Helga Karlsen
Kristian Harald Stensland
Lyder Haagensen
Paul Stensland
Torris Hilstad

Bruk nr 11 og videre

Brukere av utskilte bruk/tomter etter 1950.

Husmannsplassene

Anders Gabrielsen
Bernhard Benjaminsen
Hans Olsen
Helene Haagensdtr
Nils Kristensen

1801 og før

Familier:
1801 Amund Jensen
1801 Nils Olsen
1801 Peder Israelsen
1801 Johan Pettersen
1801 Nils Johansen (Innerste)

2013 Planvedtak

Planvedtak - reguleringsplan for Stenslandsholmen

Rødøy kommunestyre har i møte 20. juni 2013, sak 032/2013, egengodkjent Reguleringsplan for Stenslandsholmen. Planen legger tilrette for utbygging av småbåthavn og områder for fiskeriformål, industri, utleiehytter, café/bevertning, hytter etc., med tilhørende infrastruktur.

Godkjenningsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker. Eventuell klage må være skriftlig, og sendes Rødøy kommune, Teknisk Etat, 8185 Vågaholmen.

Eventuelt krav om erstatning etter Pbl. § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt frem skriftlig overfor Rødøy kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.


Lenker:
- Skriv fra teknisk etat datert 24.06.2013
- Plankart Stenslandsholmen
- Reguleringsbestemmelser

DIV

1950 Matrikkelutkastet (10 bruksnr 1950)

9 Stenland
1 Stensland 0 mark 90 øre Nils og Isak Stensland
2 Stensland 1 mark 25 øre Bergly Stensrud
3 Jansvik 0 mark 44 øre Jørgine Andersen
4 Helstad 0 mark 20 øre Albert Johansen
5 Stensland 0 mark 20 øre Helga og Aksel Karlsen
6 Steinsrud 0 mark 35 øre Lyder Hågensen
7 Engset 0 mark 20 øre Paul og Borghild Larsen Stensland
8 Fjellheim 0 mark 15 øre
9 Fjellmo 0 mark 12 øre Alf Benjaminsen
10 Fredvang 0 mark 10 øre Torris Hilstad

1936 Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER på gården (Havnø 1936)

Gno 9 stensland

1.
Formentlig gravrøs av sammenlagte sten paa skraaningen op for Furnesset (Nyt navn Hilstad) Stedegen flat brudsten.

2.
I Jansvik skal være bortryddet en røs, men noksaa usikkert om gravrøs da gaardene heromkrings ellers ingen saadanne kan opvise.

3.
I torvmyr ved Kilboghavn fundet ildstedsrester. En formentlig sænkested ogsaa fundet her i nærheten, Ikke ivaretat.

4.
Smaat og sparsomt flint- og kvartsavfal i gangstier ved pladsen Hatten.

5.
Signet fra middelalderen, funden paa gaarden, (Bergen Museum).

1886 Stensland - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland

•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 9
•Gammelt matrikkelnr: 68
•Navn på gård: Steinsland
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3

1 70a Steinsland Benjamin Nilsen 1-75 0-2-21-21
2 70b Steinsland Kasper Larsen 1-72 0-2-7-7
3 70c Jansviken Haaken Andersen 0-44 0-0-14-14

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1334 Johannes 1 qværn i brug 4 s.
1335 Peder 1 qværn i brug 4 s.

1691-1699 Skatt

Skattemanntallet - Amund Ifures.

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

668 1699 Rødøe Rødøe Amund Ifuers. Steensland 2 ort Huus-Mænd

1647 Skattematrikkel

S t e e n s l a n d
1 w .
Brønnild 1 w .
Kongen bygger.
3 ort .