Slektstevne

© RLA (Bjørn Molvik).
Foto som er lånt fra Bjørn Molvik, Lurøy, og skannet, i anledning hans artikkelserie i Rødøys årbok nr 5 "Min lille verden".
Slektsstevne over "Molvikslekta". Det finnes en navneliste.

 

Bnr 2 Molvik

Hovedsiden

 

En ”finnerydning” i utmarka under gården Langnes

En bølge av nyetableringer innen området Rødøy, Lurøy og Meløy fra rundt 1735 – 55, varsler en forholdsvis sterk vekst i områdets folketall fram til midten av 1760-årene. Men allerede i 1769 var folketallet omtrent nede på det nivå det hadde vært 100 år tidligere, noe uvisst av hvilken grunn.. Det er også flere tegn som tydet på en tilsynelatende samisk innflytting til området i det samme tidsrom, og flere samefamilier slo seg nå til i de mer perifere deler av bygdene. Den første gang vi hører om bosetting i Molvik, knytter seg nettopp til denne ekspansjonsperiode for nybosetting innen området Rødøy/Lurøy.

 

Av Rune Bang

Gården Molvik ligger i ei vik midt mellom de to gamle navnegårdene Langnes og Stensland, i en avstand av ca. 2 km fra begge disse gårdenes bosettingsområde. Litt lengre og ikke minst tyngre, hvis en skulle ta beina fatt, var den mer strabasiøse veien på vel 4 kilometer over ”Finsimyran” til Kongsvikbygda i Lurøy. Gården ble tatt opp i første del av 1700-tallet, i det som da ble regnet som del av Langnesgårdens utmark. De første 100 år ble brukeren også tittelert som husmann under nettopp gården Langnes.

Gården ble skrevet Molvik helt fra første stund, enkelte ganger i bestemt form Molviken. Førsteleddet i navnet må komme av det gammelnorske Mol som betyr ”samling av småstein, rullesteiner i fjæra” og sistleddet av at det er en naturlig vik her. Fritt oversatt betyr derfor navnet vika med mye stein eller steinvika.

Kilder:

Kirkebøker for Lurøy og Rødøy 1739-50, 1758 - 1902

Kirkebøker for Nesna (internett)

Pantebøker for Nordre Helgeland (Seljedals avskrifter og mikrofilm)

Folketellinger 1801, 1825, 1845, 1865, 1875 og 1900

Justisprotokollen for Helgeland (Seljedals avskrifter 1705 – 1744)

Skifteprotokollen for Helgeland/Nordre-Helgeland 1715 – 1850 (mikrofilm)

Formueskatten for Nordlands Amt 1789, RA (Mikrofilm)

Oversikt over Molvikslekten, notat

Hutchinson, Alan: Disse tider, disse skikker (Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna kommuner 1997)

Mandskapsruller for Nordland 1809 – 1834, mikrofilm

Edvardsen, Svein: Skifter for Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna 1686 – 1780 (2000)

Edvardsen, Svein: Skifter for Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna 1781 – 1810 (2001)

Edvardsen, Svein: Skifter for Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna 1810 – 1845

Edvardsen, Svein: Skifter for Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna 1846 – 1880

Edvardsen, Svein: Skifter for Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna 1881 – 1920 (2003)

 

Personlig meddelelser:

Ann Helen Haugen, Konsvik

Willy Molvik, Konsvik

 

08 02 01 1739-17?

LANGNES, Molvik

08/02/01

PEDER ANDERSEN, bruker her

1) PEDER ANDERSEN

1739 – ca. 17??

Oppsitteren på Langnes, John Larsen, stevnet en Peder Andersen på tinget den 19.6 1739 for at han hadde ”nedsatt seg” i hans eng eller innen det område som gårdeieren regnet som sitt. Larsen viste til bygselsbrev på sin gård ”Langnes” datert 15.4 1738. Motsatt kunne ikke Peder bevise sin rett til ”rydningsplassen”, men ba om mer tid for å fremskaffe dette. Det er imidlertid ikke mulig å finne saken i senere tingsmøter, så kanskje de ble forlikte i saken? Det er av forannevnte mye som taler for at nettopp personen Peder Andersen var det første som tok til med å rydde seg en plass i Molvika, og da i forståelse med jordeier og bruker av gården Langnes. Hvor lenge denne ”nyrydder” av land ble værende her, har imidlertid historien glemt. Det vites heller ikke noe nærmere om vedkommendes familiesituasjon.

08 02 02 1750-1756

LANGNES, Molvik

08/02/02

PAUL NILSEN, bruker

2) PAUL NILSEN
ca. 1750 – 1765
Den neste vi hører om er samen Paul Nilsen, som må ha bodd her en tid fra rundt 1750. Fra hans tid kjenner vi to av barna født i Molvika. Familien hadde ellers nære forbindelser med samefamilier i Aspdalen og Olvikvatnet, og noe senere flyttet også Paul til Olvikvatnet og tok til der. Navnet på hans kone er p.t. ikke kjent.
Barn:
1.
Karen f.
Bruker i Molvika, gift m/Jørgen Lassesen

2.
Nils f. ca. 1756
Bruker i Molvika

Til SAME

Døpt 1739:

Barn Anne Polsdtr, far Pol (FIND) Nilsen. Født og bosatt: Finde. (Langnes/Molvik).
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

08 02 03 1765-1780

LANGNES, Molvik

08/02/03

JØRGEN LASSESSEN

3) Jørgen Lassesen
1765-1780
En av samen Lasse Joensens sønner i Aspdalen, Jørgen Lassesen (f. 1741) hadde et godt øye til dattera i Molvika, og i 1764 gifter han seg med Karen Paulsdatter. Disse sameungdommene overtok etter hennes far og ble nå de neste brukerne i Molvika.

Deres ekteskap ble velsignet med følgende barn:
1.
Joen, f. ca. 1765
2.
Paul, dpt. 1766
3.
Anna, dpt. 1769
4.
Morten, f. ca. 1773

Hans kone Karen døde i 1779 og det er dødsboskifte etter henne i 1780. Jørgen lot nå av en eller annen grunn ”drengen” gjennom mange år overta bruket. Det var konas yngre bror Nils Paulsen som nå tok over. Selv flyttet Jørgen fra plassen og vi finner ham som tjenestekar og enkemann på Kvarøy i 1801.

Til SAME

08 02 04 1780-1835

LANGNES, Molvik

NILS PAULSEN, bruker

4) Nils Paulsen
Bruker:1780 – 1835

Samen Nils Paulsen (f. 1756) var født i Molvika og sønn av Paul Nilsen her. Han hadde som nevnt vært dreng her under svogeren i mange år og fikk nå kontrakt på plassen datert 26.10 1780. Året før hadde han giftet seg med svogerens søster, Kirsten Lassesen fra Aspdal. Dette sameparet fortsatte nå oppryddingen av plassen Molvik.

Da plassen skulle legges for skyld i sept. 1781, opplyste Nils at den hadde ligget øde i 12 år! Dette må ut fra forannevnte ha vært en klar overdrivelse, kanskje for å slippe unna eventuelle skattekrav som fulgte med skyldsettingen og opprettingen av et eget bruk. Det er imidlertid tydelig at plassen var meget lite opparbeidet i denne tiden, og kunne vanskelig gi noen avling.

De som vurderte skyldsettingen kom frem til at plassen i beste fall kunne fø 3 kyr og 6 småfe, og det kunne sås inntil 1 tønne korn her. Men, for å bruke og dyrke den som forutsatt, måtte det bo minimum 4 voksne personer der, noe som ville ha medført et slikt omfang på høsting m.m., at den ville gått ut over oppsitterne på hovedgården ”Langnes”. Plassen Molvik ble følgelig ikke skyldsatt, tydeligvis mest av hensyn til brukerne på Langnes, som i noen grad motsatte seg rydding av denne plassen her i Molvika! Den finnes i fortsetningen derfor registrert som husmannsplass under Langnes, hvilket vil tilsi at området ble regnet som en del av Langnesgården ennå i mange år.

Nils og Kirsten fikk disse barna:
1.
Kirsten, f. ca. 1779 – d. 1787 (av halssvulst).
2.
Kristen, f. ca. 1780. Neste bruker.
3.
Anders, f.ca.1784.
Hjemme i 1801, senere ukjent.
4.
Lars, f. ca. 1785. Senere bruker i Gjervalen.
5.
Gunille, f. ca. 1793 – d. 1803.
6.
Paul, f. ca. 1795 – d. før 1800.

Husmannen Nils Paulsen Molvik gav ”frivillige gaver” til Christianborg slott i anledning brann her, og han bidro med ½ rdlr.

08 02 05 1800-tallet

LANGNES, Molvik

08/02/05

NILS PAULSEN, bruker

5) Nils Poulsen
1800-tallet
Rundt 1800 må Nils ha blitt enkemann, idet det ble foretatt dødsboskifte etter hans kone Kirsten i 1801.
Samme år er den landsomfattende folketellinga og for plassen Molvik finner vi:
”Finnefamilie”
Niels Poulsen, 51 år, enkemann, bruker jord og driver fiskeri
Christen Nielssen, hans sønn, 20 år
Anders Nielssen, hans sønn, 16 år
Lars Nielssen, hans sønn, 14 år
Gunnille Nielsdtr, hans datter, 8 år
Karen Larsdtr., tjenestepike, 44 år, enke efter 1te ægtesk.
Her var altså nå en husstand på 6 personer.
Nils må ha funnet melodien med tausa Karen, for samme året giftet de to seg (1801). Det skulle ikke bli noe langt ekteskap, for hun døde allerede i 1812. Nils drev imidlertid plassen videre med god hjelp av sine barn, spesielt sønnen Kristen.

08 02 06 1818-1835

LANGNES

KRISTEN NILSEN, bruker

6) Kristen Nilsen
1818 – 1835
Allerede senest fra 1816 hadde eldste sønn Kristen Nilsen (f. 1780) fått overta noe av bruket, idet han dette år skattes som ”husmann”. Fra og med året 1818 har han imidlertid overtatt bruket i sin helhet mot kår til faren. Nils ble også en gammel mann, så Kristen måtte svare sine kårforpliktelser helt fram til farens død den 13.4 1829. Da var faren Nils blitt 89 år gammel og hadde bodd all sin levetid i Molvika.
Om Kristen var gift, vites ikke. Ei heller om han hadde barn. Mye taler for at han verken var gift eller hadde barn, da ingen noteringer i kirkeboka viser dette. Militærrullene nevner heller ingen sønner. Han druknet på sjøen i 1835 som gårdbruker i Molvika. Liket ble ikke funnet.

Den er ikke medtatt i matrikkelen for 1838, da den ikke var blitt skylddelt og fortsatt ble regnet som husmannsplass under Langnes. Kanskje var den ennå for lite opparbeidet? Av forannevnte ser vi at gjennom hele den foregående periode, fra 1739 – 1835, har plassen vært drevet av samefamilier. Fra nå av skulle det imidlertid komme andre brukere av plassen. Det blir også rundt 1860 tatt i bruk en egen husmannsplass under gården, en plass som fikk navnet ”Molviknes”.

08 02 07 1836-1854

LANGNES, Molvik

08/02/07

ELIAS ELIASSEN, bruker

7) Elias Eliassen

1836 – 1854

En innflytter fra Nesna, Elias Eliassen (f. 1784, Rundhaugen i Rana), har tatt plassen i bruk allerede senest 1836. Han bosatte seg nå her med sin familie. Familien besto av hans kone og tre sønner Ole Mikal (f. 1816), Elias Peder (f. 1818) og Jens (f. 4.1 1821). Elias var gift med Elisabeth Maria Olsdatter (f. 1790), viet i Nesna i 1813 og de hadde tidligere bodd på Hov og på Kobberdal. Muligens var også deres eneste datter med under flyttinga til Molvik rundt 1836.

Deres datter Elen Anna Eliasdatter (f. 10.3 1814), som hadde vært gift (viet 16.10 1837) med Jochum Andreas Didrichsen fra Aag i Meløy, var blitt enke i 1846. Hun kom nå også hit til hennes foreldre i Molvika med sine to små barn Dorthea og Mortine. Folketellinga 1865 oppgir at hun er født i Nesna. Hennes to barn var begge født i Meløy mens hun bodde på Aag i tiden 1837 – 1846. Mannen Jochum døde i som nevnt allerede i 1846 (skifte).

I Elias sin tid ble plassen skylddelt og fikk da også eget bruksnummer. Grensene ble fastsatt mot Langnes og Stensland ved kartforretning av 18.juli året 1843 og fra da av fikk Elias har betegnelse ”leilending” og fisker, i motsetning til den første tiden da han var husmann under gården Langnes.

På sine gamle dager, kort tid etter 1865, kom ekteparet til Flatøy og her døde de i høy alder.

Elias døde her den 11.9 1868, mens hans kone Elisabeth Maria Olsdatter døde 6 år senere den 24.11 1874.

08 02 08 1854-1871

LANGNES, Molvik

08/02/08

HANS JAKOB NILSEN, bruker

8) Hans Jacob Nilsen
Bruker:1854 – 1871
Da deres datter og enke Elen Anna Eliasdatter hadde funnet seg en ny ektemann, lot Elias dem overta bruket i Molvika. Svigersønnen var en ungdom fra Oldervika ved navn Hans Jacob Nilsen (f. 4.3 1822), sønn av Nils Olsen og pike Martha Haagensdatter. De giftet seg den 10. oktober i året 1854, og senest fra året etter bryllupet, har dette paret overtatt gården Molvika.
Barn:
1.
Saras Antoni Bye f. 18.8.1855 d. 22.10 1869 (druknet)
2.
Elen Maria Klæbo f. 9.10.1858.Tjeneste i Langnes i 1880.
Hennes barn fra 1. ekteskap:
a.
Dorthea Ellerine
f. 1839 (senere gift med Nils Thomassen Lines)
b.
Mortine Marie Elisabeth
f. 11.4 1845 (i tjeneste på Høyvåg i 1880)
Folketellinga 1865 viser følgende personer her:
1 bebodd hus, 2 husholdninger
Hans Nilsen, 42 år, leilending og fisker
Elen Eliasdatter, 53 år, kone
Saras, sønn, 12 år
Elen, datter, 9 år
Mortine Jokumsdatter, 20 år, tjenestepike
Elias Eliassen, konens far, kårmann, 80 år
Elisabeth Olsdatter, kone, 75 år
1 bebodd hus, 1 husholdning (Husmannsplass)
Henrik Larsen, 42 år, husmann med jord og fisker
Kristianne Larsdatter, kone, 35 år
Jensine ??, datter, 1 år
Johanna Andersdatter, tjenestepike, 32 år
Teodor Benjaminsen, hennes sønn, 4 år
Totalt var her nå altså hele 13 personer bosatt i Molvika, fordelt på 3 familier.
Hans hadde på bruket 1 hest, 5 storfe og 12 sauer på bruket og satte i jorda ¼ td. rug, ½ td. bygg og 4 td. poteter.

Husmannen og rydningsmannen Henrik hadde også buskap, nemlig 2 storfe og 4 sauer. Hans utsed var imidlertid på kun 2 td. Poteter og ikke noe korn. Plassen var nok lite opparbeidet.
Gårdbruker Hans Nilsen druknet på sjøen 22. oktober 1869. Med seg i båten hadde han sin sønn Saras som også omkom denne dagen. I kirkeboka står det ”omkom på Melfjorden da de på en færing førte 7 a 8 vog tørrfisk med andet til Selsøyvik i en frygtelig søndenvind”.

Elen som dermed ble enke for andre gang, tok da kår og lot andre nå overta bruket. Selv døde Elen i Molvika 8 år senere den 13. januar 1879, knapt 70 år gammel.

08 02 09 1872-1912

LANGNES, Molvik

08/02/09

ANTON KORNELIUS ANDESEN, bruker

9) Anton Cornelius Andersen
Bruker 1872 – 1912
Den nye bruker her var Anton Cornelius Andersen (f. 24.10 1843). Han var sønn av Anders Hågensen og hustru Karen Oline Eriksdatter fra Tømmerdal, og således en bror av Håka i Jansvika. Anton giftet seg den 15. sept. 1872 med pike Kristine Marie Larsdatter (f. 14.5 1844) fra Hyttan, datter av gbr. Lars Holgersen og hustru Margrethe Nilsdatter her.

Anton har adresse Molvik da de giftet seg, så han må ha kommet hit senest dette år. Han var selveier fra første dag, da han kjøpte bruket av enka Elen. Drev ellers også som aktiv fisker.

Denne familie ble velsignet med mange barn:
1.
Kristine Olava
f. 1.4.1873 g.m. Paul Pettersen, Tr.heim
2.
Margrethe Johanne
f. 6.91874. Bosatt i Trondheim i 1909.
3
Lindor Andreas Heitmannf. 19.11 1875
Utv. til Amerika, død før 1909
Barn: Sigrid og Arthur
4.
Albert Christian Eide
f.9.8.1877. Selsøyvik i 1909, Amerika 1912
5.
Konrad Bertinius
f. 20.1.1879. Utvandret til Seattle, USA.
6.
Emelie Laurine, f. 17.2.1881
g.m. Osmand Johansen, Nordbostad, Hugla.
7.
Gustav Kornelius Normann
f. 16.1.1883. Utvandret til Seattle, USA.
8.
Agnethe Caroline, f. 16.10 1884.
9.
Jenny Marie Pareli
f. 11.3.1886. Sinnsyk, Molvika
10.
Martin Leganger
f. 1889. Kullseilte, druknet 1911

Anton hadde to barn utenfor ekteskap før han giftet seg. Først et barn, som det ikke har vært mulig å finne p.t. (ikke dpt.i Rødøy eller Lurøy). Videre en datter med Ingeborg Anna Eliasdatter som en tid tjente i Vassvatne, – nemlig Anna Eline Klæbo Antonsen f. 5.8 1868.

Det er da nevnt i kirkeboka at dette var Antons andre ”uekte” barn. Anna ble senere meierske i Konsvik og Aldersundet, og giftet seg i 1905 med den fargerike personen Elias Haugland (kfr. Artikkel i Lurøyboka 98/99).

Folketellinga for 1875 viser at her fortsatt var en husmann under gården. Det var en ”ny” Henrik, en Henrik Pedersen som tidligere var ”strandsittter” på Nordfjordholmen. Han var gift med Kristiane Nilsdatter. De hadde en datter Nilsine Jakobine Martine (f. 25.5 1865) og en pleiesønn Teodor (f. 1862). Det er opplyst at denne familien bodde i ”gammelstuen” i Molvika, hvilket tyder på at det i tiden 1865-75 ble bygget ny stue i Molvika. Kanskje bodde husmannen med sin familie i denne stua midlertidig, mens han lot oppføre bygninger på husmannsplassen nord-vest om Molvika? Henrik døde på plassen Molviknes den 28.7 1887.

Deres datter Nilsine skulle senere bli gift med Peder Monsen fra Dalen i Meløy, og de ble en tid også boende på husmannsplassen ”Molviknes” under Molvika. Kort tid før hundreårs-skiftet flyttet de imidlertid til Konsvik, først til Breivika og senere til Hopanenget.

Ved inngangen til år 1900, er som nevnt husmannsplassen nå forlatt og det er bare familien Anton Andersen i Molvika. Husstanden besto da av ektefellene med 6 av barna, altså 8 personer totalt.

1900-tallet.
Anton fortsatte som bruker ennå en tid her i Molvika, med gårdsdrift, fiskeri og i tillegg drev han også i perioder som murer i området.

Det ble oppstand da den samme Anton fikk barn utenfor sitt ekteskap med pike Hilda Kristine Bye Pedersdatter Aspdal, et barn som ble døpt Ruth (f. 7.12 1907). Hilda var også mor til Magnus Lundvang (f. 1914).

Allerede de fleste av barna forlatt heimen, flere hadde også utvandret til USA hvor mulighetene syntes langt større for den tilkomne ungdommen. Ved morens skifte i 1909 var derfor nå bare 3 av barna ennå tilbake i kommunen, to hjemme i Molvika, mens den tredje var på Selsøyvik.

En ulykke kommer sjelden alene, heter et gammelt ordtak. Så skulle også skje for familien Anton Andersen.

Året etter at hans kone var gått bort, skulle nok en tragedie ramme Anton og barna. Den 22. 12 om natten, brente stuebygningen i Molvika. Brukeren i Langnes, Peter Rasmussen skrev i sin almanakk følgende:”(…) På turen fikk jeg den sørgelige erfaring at stuebygningen i Molvik er helt utbrendt til grunnen i går morgen den 22. Folkene der er omtrent nakne etter brannen (…)”.

Julaften skrev han videre:(…) Jeg var gående i Molvik med litt mat og klær til de brannlidte – storm fra øst. Folkene holder til i fjøset og koker mat på en båtsovn på marken. Fælt for dem.”

Dagboka til Peter beskriver nok en ulykkelig hendelse i familien allerede neste sommer: ”I kveld da Jens rodde for å stenge laksenoten, fant han en hvelvet båt fast i noten. Jeg var da med og fikk båten berget og det viste seg at det var Martin Molviks båt. Peter Seljevik gikk til Molvik med bud om dette – nordavind storm”.

Neste dag noterer han at Martin Molvik er omkommet på reise til Selsøyvik og at den tragiske ulykken var skjedd ved Langnesodden ”under seilas i den sterke nordavind”.

Dette ble for mye for den siste hjemmeværende sønnen Albert, for den påfølgende sommer (12.juli) dro han nå til Amerika for å prøve lykken der, - som flere av hans søsken hadde gjort tidligere.

Summen av alle disse hendelser, at Anton mistet sin kone, våningshuset brente ned, den yngste av sønnene druknet, og de andre sønnene var dratt eller skulle dra til USA, gjorde nok situasjonen uholdbar for ham. Han bestemte seg derfor nå, ut fra en helhetsvurdering, å leie bort bruket til andre. Da hadde han kun den ene dattera igjen hjemme og hun var i tillegg sinnsk. Ingen av de andre barna som var flyttet ut viste noen interesse for å flytte hjem igjen for å overta gårdsbruket.

Anton kom fra

Anton Cornelius Andersen kom fra Tømmerdal, sønn av Anders Haagensen og Karen Oline Eriksdtr (Karoline). Lenke dit.

Kristine Marine Larsdtr

Hun kom fra Hytten 22-01 - datter av bruker der Lars Holgersen og Margrete Helene Nilsdtr.

08 02 10 1912-1943

LANGNES, Molvik

08/02/10

Johan Martin Angell Hansen

10) Johan Martin Angell Hansen
Bruker: 1912 – 1943
Derfor ble nå bruket utleid til et par han var i familie med, nemlig Johan Martin Angell Hansen (f. 17.1 1874) gift med en bror-datter av Antons kone. Hennes navn var Anna Lorentse Kaspersen fra Stensland (f. 8.2 1878). Johan var sønn av husmann Hans Olsen og Jacobine Andrea Johansdatter Jansvik, mens hans kone Anna var datter av Kasper Hans Andreas Larsen og hustru Marianne Andersdatter Stensland. (Kasper var bror av Antons kone Kristine).

Familien hadde siden giftemålet bodd delvis i Jansvik og delvis på gården Stensland som innerster, men kom nå flyttende til Molvika for å drive bruket her videre. De måtte imidlertid først ta til med å bygge opp nytt våningshus på gården. De bodde kanskje ennå delvis på Stensland i denne første litt vanskelige tiden.

Barn:
1.
Lars Sinius Heiberg, f. 26.5.1897
G.m/ Bergljot og bosatt på Langnes
2.
Helga Sofie, f. 18.9.1898
G.m/ Aksel Karlsen Einvik, bosatt i Sandvika/Stensland
3.
Arthur Tobias Eide, f. 15.1.1899
Gift m/Elen Nymoen, bosatt Ørnes og Amerika (Nord Dakota)
4.
Karl Meier, f. 5.4.1901
G.13.7 1933 m/Ragnhild Pedersen og tok bureising på Konsvikmyran i 1938.
5.
Aksel Johan,f. 26.8.1902
G. m/Alma Antonsen, tok bureising på Konsvikmyran i 1939
6.
Marianne Augusta, f. 11.6.1904
Gift 30.5 1930 m/ Kaurin Antonius Johnsen Ødegård Konsvik.
7.
Klara Johanna, f. 29.3.1906
G. m/Sverre Andreassen, Levanger.
8.
Nilmar Nikolai H., f. 18.4.1907
G. m/Lillian Edwards, bosatt i Amerika.
9.
Hjalmar Bernhof A., f. 18.4.1908
G. m/Else Marie Stoksvik, bodde i Langnesvik
10.
Astrid,f. 20.7. 1910

G. 8.7 1934 m/Lindor Steinsrud.
11.
Nilma Ovedia, f. 6.10. 1911.
G. m/Lyder Nerleirmo, Korgen
12.
Judit, f. 14.5.1913.
G. m/Ingvald Jensen, Træna
13.
Håkon Ingvald, f. 18.10 1915.
Bosatt i Molvika, neste bruker.
14.
Leikny, f. 9.10.1916.
G. m/Linas Larsen, Lovund.
15.
Ragnvald Mathias, f. 28.8.1918. – d. 10.11.1920.
16.
Halvdan Kyrre, f. 9.2.1920.
G.m/ Helene Walmsnes, bosatt Seattle.
17.
Ragnhild Marie, f. 6.5.1923 – d. 18.5.1923.

De tre eldste barna var født i Jansvik, de 9 neste på Stensland, mens de 5 yngste var født mens familien bodde i Molvik.

Da Anton døde, ble gården overtatt av hans sønn Albert Antonsen som bodde ”over there” i Amerika. Men, fortsatt tilflyttet han ikke eiendommen her i Rødøy og familien Johan Hansen Molvik videreførte derfor leieavtalen på gården ennå i mange år. Så sent som i 1950 var Albert Antonsen (f. 1877) fortsatt eier av gården.

Johan Molvik døde den 13.2 1943, mens hans kone Anna Lorentse døde den 20.8 1963.

1920 folketellingen (08 02 0013 langnes/ Molvik)

001 Johan Martin Angel Hansen 01 1874-01-17 Rødøy - hp g Hjemme - Fiskeri + jordbruk (Forpakter)
002 Anna Lorentze Hansen 01 1878-02-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Larsinus Heiberg Hansen 01 1897-05-26 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri + Storsildfiske fra Aalesund
004 Karl Meier Hansen 01 1901-04-05 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
005 Axel Johan Hansen 01 1902-08-26 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
006 Marianne Augusta Hansen 01 1904-06-11 Rødøy - d ug Hjemmearbeid i hus + fjøs
007 Klara Johanna Hansen 01 1906-03-29 Rødøy - d ug Hjemmearbeide
008 Hilmar Nikolai Hansen 01 1907-04-18 Rødøy - s - Arbeider hjemme pf
009 Hjalmar Bernhof Antoni Hansen 01 1908-04-18 Rødøy - s - Hjelper til hjemme pf
010 Hilma Ovedia Hansen 01 1911-10-06 Rødøy - d - Hjv barn
011 Judith Hansen 01 1913-05-14 Rødøy - d - Hjv barn pf
012 Håkon Ingvald Hansen 01 1915-10-18 Rødøy - s - Hjv barn pf
013 Leikny Hansen 01 1916-10-09 Rødøy - d - Hjv. barn
014 Halfdan Kyrre Hansen 01 1920-02-09 Rødøy - s - Hjv. Barn

© RLA (Bjørn Molvik).
Foto som er lånt fra Bjørn Molvik, Lurøy, og skannet, i anledning hans artikkelserie i Rødøys årbok nr 5 "Min lille verden". Utsnitt av forrige foto. Bjørn sin farfar og farmor og sine onkler og tanter på farsiden.

08 02 11 1943-1968

LANGNES

08/02/11

HÅKON INGVALD MOLVIK, bruker

11) Håkon Ingvald Molvik
Bruker: 1943-68

Det ble sønnen Håkon Ingvald Molvik (f. 18.10.1915) som overtok bruket etter foreldrene da faren døde. Men han hadde nok drevet bruket en tid før dette sammen med faren Johan. Også Håkon som var leietaker hos eieren Albert Antonsen i Amerika. Han fikk først kjøpe gården i 50-åra og skjøte ble utstedt av Bodø skifterett den 13.1 1953, etter at Albert plutselig døde under et besøk i Norge. Håkon giftet seg i Rødøy kirke den 7. juli 1940 med Gunvor Kristine Hoff Antonsen (f. 27.8 1915), datter av Albert og Helga Antonsen i Sandnessjøen.

Barn:
1.
Åse Henny, f. 7.5.1941.
G. m/Gunnar Myrvang, Båsmoen.
2.
Gunnar, f. 19.9 1942.
G. m/Marit Fadnes, Stord.
3.
Jorun, f. 3.7.1944.
G. m/Karsten Oshaug, Åndalsnes.
4.
Bjørg Irene, f.13.8.1948.
G. m/John Markvoll, Sandnessjøen.
5.
Willy,f. 22.6.1951.
G. m/Inger-Johanne Karlsen, Konsvikosen.

Familien bestemte seg etter hvert å forlate boplassen i Molvik og flyttet så høsten 1968 til Sandnessjøen. Få år senere skulle de imidlertid komme tilbake til Tonneshalvøya, - nå til Konsvikosen hvor de bygde nytt hus for familien.

Den sammenhengende bosetting i Molvika siden tida rundt 1740, altså i mer enn 200 år, var dermed slutt, - her som på så mange andre av de mer perifere bruk av mindre størrelse. I dag benyttes stedet av familien Molvik som et attraktivt ”rekreasjonssted” det er vel verdt å ta vare på for etterslekten.

FOLKETELLINGENE

LANGNES

1920 folketellingen

001 Johan Martin Angel Hansen 01 1874-01-17 Rødøy - hp g Hjemme - Fiskeri + jordbruk (Forpakter)
002 Anna Lorentze Hansen 01 1878-02-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Larsinus Heiberg Hansen 01 1897-05-26 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri + Storsildfiske fra Aalesund
004 Karl Meier Hansen 01 1901-04-05 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
005 Axel Johan Hansen 01 1902-08-26 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
006 Marianne Augusta Hansen 01 1904-06-11 Rødøy - d ug Hjemmearbeid i hus + fjøs
007 Klara Johanna Hansen 01 1906-03-29 Rødøy - d ug Hjemmearbeide
008 Hilmar Nikolai Hansen 01 1907-04-18 Rødøy - s - Arbeider hjemme pf
009 Hjalmar Bernhof Antoni Hansen 01 1908-04-18 Rødøy - s - Hjelper til hjemme pf
010 Hilma Ovedia Hansen 01 1911-10-06 Rødøy - d - Hjv barn
011 Judith Hansen 01 1913-05-14 Rødøy - d - Hjv barn pf
012 Håkon Ingvald Hansen 01 1915-10-18 Rødøy - s - Hjv barn pf
013 Leikny Hansen 01 1916-10-09 Rødøy - d - Hjv. barn
014 Halfdan Kyrre Hansen 01 1920-02-09 Rødøy - s - Hjv. Barn

1900 Eier og bruker Anton Andersen

001 01 Anton Andersen 1843 Rødøy herred* Hf g Gaarsdrift, Fiskeri Murer, Gaardbruger S b
002 01 Kristine Larsen 1843 Rødøy herred* Hm g Væv, Spind, Fjøsstel b
003 01 Albert Antonsen 1876 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Konrad Antonsen 1879 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Gustav Antonsen 1883 Rødøy herred* S ug Fiskeri, Jæger b
006 01 Martin Antonsen 1889 Rødøy herred* S ug hjælper Mor med Fjøsstellet b
007 01 Emelie Antonsen 1882 Rødøy herred* D ug Væv, Spindr, Husgjerning. b
008 01 Jenny Antonsen 1886 Rødøy herred* D ug Kokke b

1875 3 husholdniger på bruket

001 01 Anton Andersen 1845 Rødø Pr. hf g Gaardbr., Selveier, Fisker b
002 01 Kristine Larsen 1845 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Antonsen 1873 Rødø Pr. d b
004 01 Margrethe Antonsen 1874 Rødø Pr. d b
005 01 !! Antonsen* 1875 Rødø Pr. s b
006 01 Mina Kristensdatter 1866 Lurø Pr. Pleiebarn Hos No. 1 b
007 01 Elen Pedersdatter 1838 Foldens Pr. tj ug Tjenestepige b

008 02 Elen Eliasdatter 1821 Dønnæs Pr. hm e Kaar Enke b
009 02 Dorthea Jokumsdatter 1840 Melø Pr. d ug Hjælper Moderen No. 8 Spindearbeider b
010 02 Margrethe Nilsdatter 1810 Rødø Pr. Tilreisende A. Andersen Svigermor e Kaarkone mt

011 03 Hendrik Pedersen 1810?? Rødø Pr. hf g Husmand, Fisker b
012 03 Kristiane Nilsdatter 1825 Rødø Pr. Hans Kone g b
013 03 Nilsine Hendriksdatter 1865 Rødø Pr. d b
014 03 Teodor Benjaminsen 1862 Lurø pr. Pleiebarn Delvis af Fattigkassen b

Utsæd/husdyr:

A. Andersen
Utsæd: by1/2 po3 1/2
Husdyr: ku4 ka1 få13 gj4

H. Pedersen
Utsæd: po1/2
Husdyr: ku1 ka1 få6 gj6

1865 Bruker - Hans Nilsen

001 01 Hans Nilsen 42 Rødø Præstegl Husfdr g Gaadbr Leilændg og Fisker
002 01 Elen Eliasdatter 53 Næsne Præstegl hans Kone g
003 01 Saras Hansen 12 Rødø Præstegl deres Søn ug
004 01 Elen Hansdatter 9 Rødø Præstegl deres Datter ug
005 01 Mortine Jokumsdatter 20 Rødø Præstegl ug Tjenestepige
006 02 Elias Eliassen 80 Næsne Præst hedes Fadr. g Føderaadsmd
007 02 Elisabeth Olsdatter 75 Næsne Præst hans Kone g
008 02 Mortines Jakobsen 8 Lurø Præste Pleiebarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Nilsen
Utsæd: ru1/4 by1/2 po4
Brukers yrke: Gaadbr Leilændg og Fisker
Husdyr: he1 ku5 få12

1865 Husmann - Henrik Larsen

001 01 Hendrik Larsen 42 Rødø Præste g Husmd med Jord, Fisker
002 01 Kristiane Larsdatter 35 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Jensine Hendriksdatter 1 Rødø Præste deres Datter ug
004 01 Johanna Andersdatter 32 Rødø Præste ug Tjænestepige
005 01 Theodor Benjamsen 4 Rødø Præste hendes Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hendrik Larsen
Utsæd: po2
Brukers yrke: Husmd med Jord, Fisker
Husdyr: ku2 få4
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

08 02 1801

LANGNES, Molvik

NILS PAULSEN, bruker

001 01 Niels Poulsen 51 Husbonde Enkemand efter 1ste ægtesk. Bruger jord og driver fiskeri
002 01 Christian Nielssen 20 Hans søn
003 01 Anders Nielssen 16 Hans søn Ugift
004 01 Lars Nielssen 14 Hans søn Ugift
005 01 Gunnille Nielsdatter 8 Hans datter
006 01 Karen Larsdatter 44 Tjeneste pige Enke efter 1te ægtesk.