Selvær (00)

- tidligere gård i Rødøy

Legges under gården Nordnesøy

1761 Arnt Olsen Selsøyvik, borger
1734 Jørgen Bentsen
1726 Ole Arntsen Storch
1711 Ole Arntsen
1701 Ole Arntsen
1696 Ole Olsen
1696 Arnt Olsen
1668 Einer Poulsen
1668 Ole Pedersen, husmann
1651 Oluff Wangberg, kappelan i Rødøe
1647 skatter

Selvær

I de eldste oversikter over gården i Rødøy er Selvær gnr 1 (det Nordnesøy er idag).
Den ble senere overført til Lurøy. Den har også løpenr 141.

Ved kgl.res. 29.4.1833 ble gården Selvær overført fra Rødøy til Træna sokn i Lurøy prestegjeld.

Selvær før 1647 (2)

1761

SELVÆR

ARNT OLSEN, borger

Skattemanntall 1761

Fornavn: Arent
Etternavn: Olsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet
År 1761
Gård: Norum
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Manntall 1755

Fødested:
i Træn paa Sælvær
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1734

SELVÆR

JØRGEM BENTSEN

1772 Skatt 1700/1800 (1772)

Fornavn:Jørgen
Etternavn:Bentzen
Skyld: 1 vog, 14 2/3 mk
Personmerknader:
effter Skiffte brev af 12 Marty 1749
År: 1772
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1769 Manntall

Jørgen Bentsen 59 år.

Skattemanntall 1769-71

Fornavn:Jørgen
Etternavn:Bentsøn
Gnr: 1 Selvehr
År 1769/1770/1771/1772/1773/
Skyld:1 vog, 14 2/3 mk (litt redusert skyld fra 1769).

Skattemanntall 1758-67

Fornavn:Jørgen
Etternavn:Bentsen
Gård nr: 1
År: 1758/1761/1762/1763/1765/1766/1767/
Skyld:1 vog, 14 2/5 mk
Personmerknader: effter Skifftebr. af 12te Martii 1749
Kilde: Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Skattemanntall 1756

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Bentsen
Gnr 1
År 1756
Skyld: 1 vog, 14 2/5 mk
Personmerknader: effter Skifftebrev af 12te Martii 1749
Kilde: Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Skatt 1700/1800 (1742)

Fornavn:Jørgen
Etternavn:Bentsen
Skyld: 1 vog, 1 pd, 12 mk
Personmerknader:
efter skiftebrev af 14 Octbr. 1739 hans ytzige hustrue tilfalden
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1734 Bruker (ene): Jørgen Bentsen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Bentsen
Rolle: Person
Gård: Selvær
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 Skattemanntall 1726-1773

Fornavn:Jørgen
Etternavn: Bentsen
Gnr 1
År 1742
Skyld: 1 vog, 1 pd, 12 mk
Personmerknader:
efter skiftebrev af 14 Octbr. 1739 hans ytzige hustrue tilfalden
Kilde: Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

EKTEFELLE og BARN:

1749 skifte ektefelle BERET

Skifte etter Bereth Johansdatter, Selvær i Træna
Arvinger:
Ektefelle: Jørgen Bendsen. Internt skiftenr: 22483. Skiftet åpnet: /-1749.
Jørgen Bendsen, , Skipper., Selvær i Træna.
Ektemann av avdøde. Gift. Ektefelle: Bereth Johansdatter.
Peder Pedersen, Risvær i Træna.
Sønn av avdøde. 1.ekt.
Adelus Pedersdatter, Hulen.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Povel Olsen.
Karen Pedersdatter, Sandvigen i Salten.
Datter av avdøde. . Ektefelle: Thomas Olsen.
Thomas Olsen, Sandvigen i Salten.
Svigersønn av avdøde. .
Marithe Pedersdatter, Selvær i Træna, 19 år
Datter av avdøde.

1740 Viet

Rolle: brudgom
Fornavn: Jørgen
Etternavn: Bentsen
Rolle: brur
Navn: Berethe Johansdatter
År 1740 i Træna kirke
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Ektefelle: Berit Johansen

..........."I 1725 fikk Peder Olsen Grimlund bygsel på Risvær og startet med jektebruk før midten på 1730-årene. Han ble gift med Mons Johansens søster Berit og fikk kjøpt Selvær på auksjon i 1736. Ved hans død i 1739 giftet Berit seg med Jørgen Bentsen Gording og opprettholdt jektebruket fra Selvær. Peder etterlot seg en formue på 1480 rd. (1176 rd. netto).

Sønn: Bent Jørgensen

Bent Jørgensen Selvær
Adelius Monsdtr

1769 Mer om BENT

Manntall 1769: Bent Jørgensen, 15 år, maatelig høy og frisk.

1769 Manntall

Sønn: Ole Jørgensen, Selvær, frisk.

ANDRE manntall 1769:

1769 Hermann Skrøder 10 år Selvehr, frisk

1769 Daniel Norum 6 år Selvehr, frisk

1769 Jørgen Gaarding 2 år, Selvhr, frisk

1769 Lars Larsen

21 år, født Selsøyvigen, frisk og før

1769 Hans Svendsen

15 år, født Kiilen, høy og spe

1769 Olle Jonsen

21 aar, født Segelfore, maatelig høy og frisk.

1769 Poul Hermandsen

20 aar, født Herstad.
Frisk, har begaaet leiermaal første gang 1768 med en tøs som er hennes 3dje gang, hon hvorveed besvangeret.

1769 Nils Eliassen

44 aar, mødte ikke.

1769 mannskapsruller

HANS JØRGENSEN, 50 aar.

1769 mannskapsruller

JØRGEN HANSEN
Er trolig sønn av Hans Jørgensen og er 1 aar gammel. Selvehr.

1726

SELVÆR

OLE ARNTSEN STORCH, leilending

1727-1729

Selvær 0 Ole Arentzen Storch Ole Arntsen Storch 1727 11 8 Viborgskat utlignet 1927: Rødøfjæring. 3 ort.
Selvær 0 Ole Arentzen Storch Ole Arntsen Storch 1729 32 45 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB: Bruker: Ole Arntsen Storch

Fornavn: Ole
Etternavn: Arentsen Storch
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 EST: Ekstraskatten

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentsen
Gård: Selvær
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 Bruker (ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arentssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 Bruker (ene): Ole Arntsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Arensen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 22
Gård: Selvær
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Jakob Persen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 30
Gård: Selvær
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 Dreng: Johan N

Fornavn: Johan
Etternavn: N.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 19
Fødested:
fød i Pommeren
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696

SELVÆR

OLE OLSEN, leilending

1701 Bruker (1 av 2): Ole Olsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 60
Gård: Selvær
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 Bruker (1 av 2) Ole

Fornavn: Olle
Løpenr 140
Gård Selvær i Rødøe fjerding
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 Sønn: Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Selvær
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE personer:

1701 Dreng: Jon Persen

Fornavn: Joen
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Sælvær
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696

SELVÆR

ARNE OLSEN, leilending

1696 Bruker: (1 av 2): Arne Olsen

Fornavn: Arne
Etternavn: Olsen
Løpenr 141
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi
Gård Selvær i Rødøe fjerding

1668

SELVÆR

EINAR PAULSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Einer
Etternavn: Pouelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Selver

1668

SELVÆR

OLE PEDERSEN, husmann

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Pedersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Selwehr
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1651

SELVÆR

OLUF WANGBERG, kapellan

Kapellan i Rødøy: Oluff Wangberg

Se klipp nedenfor her.

Kilde: Bok: Geisligheten i Nord-Norge i tiden 1536-1700. Svein Tore Dahl. Trondheim 2000.

1647

SELVÆR

Skatter

SKATTEMATRIKKELEN 1647
HELGELAND FOGDERI
Rødøe fieringh

Husmannskatt

Hussmendtzskatt
Pouel Seluehr
Hans ibid.

Skipperskatt

Selwer
Jenns 3 w. Giffuer schipperschatt.
Bygger og eiger det sielff.