Kirke- og skolefondet = Opplysningsvesenets fond

Nordlandske kirke-og skolefond er en tidligere norsk stiftelse. Stiftelsen ble opprettet i 1715 under navnet Misjonsfondet, og ble forvaltet av det dansk-norske Misjonscollegiet. Hovedformålet til fondet var først og fremst å drive misjonsvirksomhet blantsamene.

Den 27. november 1716 overdro kongen alle sine rettigheter i Nordlandenes amt til Misjonsfondet. Misjonsfondets jordeboksrettighetersikt og sakefall ble forpaktet av Anders Dass, dikterprestens sønn, og forpaktningen gikk senere i arv i Dass-slekten, helt frem til 1814. I tillegg til forpaktningsavgiftene fikk stiftelsen også inntekter ved en spesiell avgift som ble lagt på alle menigheter i Norge og ved avgifter på tørrfisken i fiskeværene i Lofoten.

Stiftelsen ble ansett for å være rettighetshaver til skatter og avgifter, og eier av jordegodset med fulle beføyelser. Ved lov angående de Nordlandske Kirkers Salg av 1. august 1821 ble det besluttet at stiftelsens kirker med tilhørende jordegods skulle selges slik at stiftelsens kapital skulle omgjøres til penger. Slikt salg ble også foretatt i noen utstrekning, men ved salg av gårdsbruk ble salgsbetingelsene utformet slik at de årlige avgifter fortsatt skulle betales. Denne ordningen varte i over 100 år, helt til 1939, da det ved lov ble bestemt at avgiftene skulle kapitaliseres og innløses.

Misjonsfondet omfattet opprinnelig ikke bare Nordlandenes amt, men også de danske besittelser i Karibia. Fra 1802 er navnet på den norske stiftelsen Det nordlandske kirke- og skolefond.

Da stiftsdireksjonen i Tromsø ble opprettet i 1849, overtok den bestyrelsen av stiftelsen. Oversikten over Det nordlandske kirke- og skolefonds jordegods gikk imidlertid tapt ved at jordebøkene ble arkivert i Trondheim istedenfor å bli sendt til Tromsø i1854[bør utdypes]. Fra dette tidspunkt kom stiftelsens jordegods og jordeboksrettigheter under lokal forvaltning ved sogneprestene, og inntektene ble anvendt til kulturformål lokalt.

Fondet ble avviklet i 1972, etter at fondsmidlene var brukt opp, blant annet til gjenoppbygging av kirker og prestegårder. Fondets eiendommer ble samtidig overført til Opplysningsvesenets fond.

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond (OVF) er et norsk selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital det består av. Fondet er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål (Den norske kirke) i samsvar med Grunnloven § 106 og lov om Opplysningsvesenets fond.[5]Fondet har mange likhetstrekk med en stiftelse i dette at verdier skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål.

OVF ble dannet ved lov av 20. august 1821. Fondet er nå regulert i lov av 7. juni 1996 om Opplysningsvesenets fond og Grl. § 116. Fondet forvaltes nå av et statlig forvaltningsorgan med eget styre[6], og er underlagt Kulturdepartementet. Forvaltningsorganet har ca. 50 ansatte.

Gnr - til og med 49

Eiendommer i Rødøy

Fondets tilstedeværelse i Rødøy - enda i vår tid - skyldes de mange eiendommer og festetomter på gården Rødøy og Høyvåg. Historisk eiendomforhold i både prestegården og også i den tidligere klokkergård Høyvåg.

01-01 Nordnesøy

Realpanteregisteret:
Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".

1843-1845

01-01 Nordnesøy

NORDNESØY gnr. 1 bnr 1 - ble solgt ved kongelig skjøte til Lars Andfinsen på denne gård og litra 2 for 270 spesidaler. Datert 16. september 1843, tinglyst 11. juni 1845.

01-02 Nordnesøy

Realpanteregisteret
"Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".

1843-1845

01-02 Nordnesøy

NORDNESØY gnr. 1 bnr 1 - ble solgt ved kongelig skjøte til Lars Andfinsen på denne gård og litra 2 for 270 spesidaler. Datert 16. september 1843, tinglyst 11. juni 1845.

43-01 Værang

"Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".
1854 - 1858
Bruker Jens Pedersen har fått kongelig skjøte.

43-02 Værang

"Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".

43-03 Værang

"Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".

Gnr - fra og med nr 50

61-01 Kilen

Realpanteregisteret:
"Gaarden er det Nordlandske Kirke og Skolefonds benisiferet".

1834/1838

61-01 Kilen

Kongelig skjøte til John Jakobsen paa D.eid. for 100 Spd. ...... Datert 23. november 1834, tinglyst 3. oktober 1838.

Flere

74.014

Eiere av

Skyld av 22 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

74-089

Solgt 31.03.2004

74.98

Solgt 20.10.1999

74.105

Solgt den 12.10.2001.

74.106

Solgt den 14.10.2002

74.111

Solgt den 22.10.2002

74.112

Solgt 27.11.2002

74.115

Solgt 06.01.2003.

119

Solft 30.3.2004

74.150

Solgt 2016

74.151

Solgt 2016

Også et kjøp

2000

Gnr 61-68

Gnr 61, bnr 98 er solgt for kr 805.000 fra Ole Emil Setvik til Opplysningsvesenets Fond. (23.11.2000).
Den nye presteboligen i Rødøy i Kila i Tjongsfjorden.