Rødøy prestegård (74 01)

1911 - 1927

Hovedsiden

Prester forrige side

Neste side som starter med Eidem

Fra sogneprest Brekke forlot herredet i 1921 har det vært vanskelig å få besatt stillingen i Rødøy. Det har vært mange vikarer som har betjent tjenesten.
Fortsttelsen her starter med Sogneprest Eidem som ble lenge i Rødøy...

Vikar sogneprest Pastor R. Sandstad

Åra 1926-1927

Omtale

Pastor Johansen har fått ny jobb i Redningselskapet og kommer ikke tilbake.
Fra 1. mai 1926 og ett år videre betjenes prestegjeldet av pastor R. Sandstad.

1927 Mer fra avisa

NA 1927 3. mai
Avskjedsfest i Rødøy.
Søndag 24. april holdt Rødøy kvinneforening av avskjedsfest for pastor Sandstad og frue. Frk. Anna Jenssen forestod den legemlige føde og klokker Bikset tolket de følelser folket i Rødøy næret i avskjeden.

1926 Nordlands avis

NA 1926 30. april
Fra 1. mai vil Rødøy sogneprestembede bli betjent av missinsprest i Det norske missionsselskap R. Sandstad.

1924-1926 Sogneprest Ivar Johansen (Pastor Johansen)

Helgeland (avisa) 1924 06 19 045

1925 Diverse

NA 1925 - 17. juli.
Nordlands indremissjon har holdt aarsmøte paa Bø i Vesteraalen og gjenvalgt kjøpmann Angel Johansen, Fauske til formann og som styremedlemmer Hans Karlsen, Rønvik og pastor Johansen, Rødøy.

1926 Mer

NA 1926 8. januar
Sogneprest Johansen, Rødøy, har søkt og fått permisjon i 3 maaneder fra begynnelsen av dette aar. Prost Norseth, Lurøy, og sognepresten i Meløy skal vikariere.
Vurdering:
Han kom vel ikke tilbake igjen, men reiste tilbake til USA, hvor han var bosatt tidligere. Og etterlot seg gjeld - se under - og mer enn det. Og et dårlig ettermæle.

1926 Eksekusjon

NA 1926 (17785):
Vedk, Rødøy tinglag:
Eksekursjon avhold 13.2.26 hos pastor Ivar Johansen Rødøy for gjeld til Helgelands privatbank kr 2940,90 m. utlegg i mulig tilkommende optjent lønn av statskassen med 20 prosent.

Vikarprest: Prost Nordseth, Lurøy

Vikar i Rødøy

Mellom Brekke og Eidem var det mye vikarprester som fungerte i Rødøy.
Også sognepresten i Lurøy ved behov.

Omtale fra Lurøy kommunes hjemmeside:

(1918 - 1926)
Thorleif Halvard Norseth (f. 1892) var fra Wisconsin i USA hvor hans far var prest. Han tok sin teologiske embetseksamen våren 1918 og prakticum samme høst han ble utnevnt til sogneprest til Lurøy. Norseth ble innsatt i stillingen 2. februar 1919. I 1923 mottok Norseth bestalling som prost i Nord-Helgeland Prosti. Han flyttet fra Lurøy i 1926 og bosatte seg i Kolbu. Senere var han sogneprest og prost i Dragenes.

Som pensjonert tjenestegjorde han fortsatt som prest ved Gaustad sykehus. Norseth vikarierte flere ganger også i Lurøy - Træna, siste gang i 1973. Norseth var initiativrik med stort pågangsmot. Han fikk igangsatt arbeidet med menigehtsrådene og han fikk også på plass utgivelsen av menighetsbladet. Norseth skrev også et jubileumsskrift ”Lurøy Prestegjeld i 100 år”, utgitt i anledning jubileet 1923. Hans hyppige besøk i tiden etter at familien forlot Lurøy, tyder på hans forkjærlighet for det folket som han betjente i sine aller første ”presteår”. Norseth har et godt og varmt ettermele i kommunen.

Sogneprestvikar: Stiftskapellan S. Austvoll

Omtale

Var en tid her i Rødøy - prøver å finne tidspunkt.

Sogneprestvikar: Pastor Landmark

Omtale

Var en tid her i Rødøy - prøver å finne tidspunkt.

Sogneprest Thorstein Brekke

Omtale1918-1921

1921 Nordlands avis

NA 1921 12. november:
"Sogneprest Brekke i Rødøy har fått avkjed i naade fra indeværende aars utgang for aa overta en stilling som overlærer ved Levanger offentlige lærerskole,

1920 folketellingen

001 Torstein Brække 01 1890-11-17 Eiker - hp g Prest
002 Olga Hagbarta Nannestad Brekke f Bjørn 01 1891-01-11 Nyork u.s.a - hu g Husmor
003 Fredrik Nannestad Brekke 01 1919-09-22 Rødøy - s ug Pf
004 Kaia Petrine Bjørn 01 1859-02-09 Aalesund - Svigermor e Litt husarbeide hjemme
005 Henrik Vilhelm Antonsen 01 1896-05-13 Bardal i Nesne - tj ug Gaardsdreng paa Prestegaarden i Rødøy
006 Astrid Henny Johansen 01 1904-03-05 Rødøy - tj ug Kjøkenpige paa Rødøy Prestegaard
007 Hildur Marie Andersen 01 1904-08-15 Narvik - tj ug Budeie paa Rødøy Prestegaard

1918 Nordlands avis

NA 1918 23. desember:
Fra statsraad. Kristiania. (.) I stadsraad igaar er de teologiske kandidater L. Nilsen utnævnt til sognepres i Vega, Th. Nordseth i Lurøy, Th. Brekke i Rødøy...(.).

Sogneprest Ole Lunder

1911-1917

Omtale

1917 Nordlands avis

Nordlands avis .
(.) Sogneprest Lunder, Rødøy, søker Sortland sognekald.
Nordlands avis 06. februar 1917:
"Fra statsraad. Sognepresten i Rødøy er meddelt avskjed i naade".