Gård Æsvik (61) - BANG familien - fra 3dje generasjon og flere

Til forsiden

Til de to første generasjoner

Peder Bang Nilsen og Anders Bang

62.01 Æsvik - Håkon Bang

1950

Eier og bruker: Håkon Bang

Håkon Bang f. 1908 - overtar som bruker etter sin far Johan Otelius Bang. Han nevnes som eier av bruket i matrikkel 1950. Bruket hadde da gjenværende skyld av 82 øre.

1935

Ektefelle: Gudrun Charlotte Dorthea Braseth

1 brudgom Håkan Bang Gårdsarb. 1908 Rødøy Æsvik, Rødøy
2 brur Gudrun Charlotte Dortea Braseth Hjv. 1899 Meløy Braseth
3 brudgommens far Othelius Bang Pastor og gbr.
4 bruras far Peder Martinussen Braseth Gbr.
5 trulovar Snefrid Bang Æsvik i Rødøy
6 trulovar Sverre Bang Æsvik i Rødøy
Brudgom født 10.07.1908.
Lysning: 27.9.1933.
Viet: 17.10. 1933.
Sogn/kirke: Meløy
Merknader:
Viet av sognepresten i Bodø. Intet slektskap.
Kilde: Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1925-1941 (1837Q)

Johan Othelius

Misjonsprest Johan Othelius Bang (1867. Fotograf: Ekberg, Youngstorget 3, Kristiania. ©FFR.

Gården Æsvik - rettigheter i Kilaosen

1938

Fra utskifte i Kila 1838

Kilaosen
”Deretter gikk utskiftningsretten med eiere av bnr 1, 17 (Forsmo) og 18 (Kila Indre) ut i marka og avmerka det sjøgrunnsområde disse bruk har på Ytre Kilen, bnr 8, ved Kilaosen”.

”Videre søktes avmerka sjølendet i ”Vikran”, men her gjorde Olav Aga igjen oppmerksom på, med tilslutning til av Einar og Torbjørn Aga, de rettigheter som bnr 1, 17 og 18 har i dette område. Således kunne han ikke godta den grense som en tidligere var blitt stående ved, nemlig bergveggen mellom Høydalsvika og Kilavik.”Formannen uttalte at bnr 1, 17 og 18 er hjemla sjølendeområde ved offentlig utskriftning over Kilen, begynt 1871. På den tid var det bare 2 bruk – bnr 1 og nr 2.”
Det ble her vurdert slik ut fra tidligere opplysninger at Ole Chr. Johannessen erholdt alt land på den søndre delen av den i teksten beskrevne grenselinje.
Dette ble forstått slik at bnr 2 ble eneeier av alt land i Vikran der dette sjølende ligger.

Det er 1 unntak fra dette beskrevet 1871:
”A. Bang har den samme rett som før i ”Vikran”, så vel hva angår sin bryggetomt og vei til samme som hva angår bekvemmelighet ved hans sjødrift og skipsbruk som tidligere”.

Dette ble tolket slik:
A. Bang rettighet ved dette unntak er stedfesta til han gamle bryggetomt med vegrett til samme. Dessuten ”bekvemmelighet” til sjødrift og skipsbruk som tidligere. Bekvemmelighet vil si rett til opplegg og oppsett langs stranden, og da først og fremst i nærheten av bryggetomten. A. Bang fikk ikke større rettigheter i Vikran enn som er nevnt i unntaket, nemlig sin gamle bryggetomt med vegrett og ”Bekvemmelighet” ved sjødrift og skipsbruk som tidligere. Her må en også merke seg at Anders Bang, som en stor jekteeier, ikke drev sin forretning på Kilen, men fra grannegården Esvik.

62.01 - Johan Othelius Bang

1910 FT

Bruker Johan Othelius Bang

Folketellinga for Rødøy 1910, gård Æsvik, bnr. 1.
29.09.1867 Johan O. Bang, f. Rødøy, husfader, g. Gaardbruker, organist, forhendværende misjonær.
10.03.1868 Edvarda Bang, f. Meløy, husmor, gift, husfrue.
01.02.1899 Edvarda Bang, f. Rødøy, datter.
08.04.1900 Snefrid Bang, f. Madagaskar, datter.
09.02.1903? Sverre Bang, f. Rødøy, sønn.
15.11.1905 Solfrid Bang, f. Rødøy, datter.
10.07.1908 Haakon Bang, f. Rødøy, sønn.

Ektefelle: Edvarda Bang

1910: 10.03.1868 Edvarda Bang, f. Meløy, husmor, gift, husfrue.

1908

Sønn: Håkon Bang

1910: 10.07.1908 Haakon Bang, f. Rødøy, sønn.

1905

Datter: Solfrid Bang

1910: 15.11.1905 Solfrid Bang, f. Rødøy, datter.
Hun ble gift med Harald Zahl Braseth og er omtalt nærmere i et "klipp" nedenfor her.

1903

Sønn: Sverre Bang

09.02.1903? Sverre Bang, f. Rødøy, sønn.

1900

Datter: Snefrid Bang

1910: 08.04.1900 Snefrid Bang, f. Madagaskar, datter.

1899-1916

Datter: Edvarda Bang

1910: 01.02.1899 Edvarda Bang, f. Rødøy, datter.

Døde 1916

1916 avdød Edvard Othelia Bang Olsen, gjente, f. 1899, Æsvik i Rødøy.
Døde 29.10.1916.
Gravlagt/jordfestet 9.11.1916.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Johan Othelius og ektefelle på foto fra 1898 nedenfor her

Om datteren Solfrid

1898 Hageselskap

Hageselskap.

Fra venstre: Los Bernhard Bang,

Pauline Bang,

misjonsprest Johan Othelius Bang, Edvarda Helgesen, gift Bang.

Kristine Bang, gift Aga.

Los Karl Bang.

Poståpner og dampskibsekspeditør Berge Aga.

Bildet er tatt i 1898 av Johan Rasch. ©FFR (Snefrid Bang).

 

62.01 Forpakter Karl Sverdrup Bang

Forpakter av bruket her noen år

Mer omtale under siden hvor han og søsken fra samme kull er omtalt. Lenke dit.
OBS: Er på foto fra 1898 foran her.

62.01 - familien Bernhard Andreas Bang

1900 FT

Bosatt her en tid med sin familie

Var bosatt i hovedhuset ved tellingen 1900 - på den tid broren Karl forpaktet gården. Lenke til der han er omtalt mer sammen med sine helsøsken.
OBS: Er på foto fra 1898 foran her.