Mathiesens firma (3)

Hovedsiden

1907 reiste til SLEIPNES MARKEDSPLASS

Dampskipsekspeditør, fiskekjøper og handelsmann Johan Kristian Mathiesen.  Han drev handel fra Myken, og hadde pakket varer for å dra innover til markedsplassen under det årlige handelstevne der.   Han var opprinnelig fra Tjong Nedre (Vollan) og hadde nok årlig vært der sammen med sin far og de øvrige "Strømdalingene".

1921

endret drift av firma

Hovedsiden

Johan Mathiesen & Co, Myken

Den 8.mars 1921 skrives det ”Interessentskapskontrakt” mellom Johan Kristian Mathisen, Petter Moe og Jakob Jakobsen. De stifter i fellesskap et ansvarlig firma med navn Johan Mathisen & Co, Myken. Selskapet skal overta den forretningsvirksomhet som han har i Myken. For å få med alle nyanser som går fram av denne kontrakt, tas den med her i sin helhet.

I N T E R E S E N T S K A B S K O N T R A K T

Undertegnede Johan Mathisen, Myken, Peter Moe og Jakob Jakobsen har d.d., avsluttet saadan interesentskabskontrakt.

1. Vi stifter i fællesskab det ansvarlige firma Johan Mathisen & Co, Myken, bestaaende av samtlige tre underskrevne Johan Mathisen, Peter Moe og Jakob Jacobsen.

2. Selskabet overtar den av Johan Mathisen i Myken drevne forretning.

3. Johan Mathisen indskyder i firmaet fri benyttelse saalenge selskapet bestaar av den ham tilhørende brygge, damperi og fiskekai i Myken med alle redskaber og hjeldbruk som han hittil har benyttet i sin egen forretning, expeditionsprammer og baater, samt stille til fri disposisjon for sine to compagnoner den vestre ende av hovedbygningen med kjøkkenloftet. Peter Moe og Jakob Jakobsen indskyder i firmaet sit personlige arbeide i den utstrekning, hvori forretningen kræver dette, arbeider denne bedst mulig frem og føre den bøker paa forsvarlig maate. Denne siste forpliktelse utelukker dog ikke at der hertil antages den fornødne hjælp, forsaavidt forretningens øvrige arbeide ikke matte levne den fornøden tid dertil.

5. Selskapet overtar Johan Mathisens varelager efter værdi ved den forestaaende vareopptælling under aarsoppgjøret. For varene blir han firmaets kreditor.

6. Likeledes plikter han at stille til firmaets disposition den fornødne driftskapital. Også dertil blir han firmaets kredito

7. For han tilgodehavende der henstaar uopsigelig saalenge selskabet bestaar, utfærdige efterhaanden de fornødne gjældsbreve. Av han tilgodehavende for varene svar ikke renter. Iøvrig svarer den rente han selv maa betale.

8. Firmaet tegnes av samtlige selskabsmedlemmer i forening. Peter Moe og Jakob Jacobsen har hver for sig firmaets procura.

9. Av nettoutbyttet av selskabets samtlige forretninger tilfalder der Johan Mathisen ½ - en halvdel og Peter Moe og Jakob Jacobsen ¼ - fjerdedel hver.

10. Nærværende kontrakt kan av hvert av medlemmene opsiges efter 5 – fem – aars forløp med 3 – tre –maaneders varsel.

11. I tilfælde selskapet opløsning dekkes forlod hva hver av medlemmene har til gode efter punkt 5 og 8. Derefter firmaet formue saaledes at halvdelen tilfalder Johan Mathisen og en fjerdedel hver av de andre selskapsmedlemmer.

12. Skulde Johan Mathisen dø mens selskapet bestaar, er Peter Moe og Jakob Jacobsen berettiget til at forsætte forretningen paa følgende vilkaar indtil en av Johan Mathisens sønner blir myndig og ønsker at overtage forretningen.

a) Der foretages strax ved Johan Mathisens død oppgjør paa det i punkt
omhandlede grundlag til fastslaaen av her medlems anspart og tilgodehavende
i forretningen.

b) Hva Johan Mathisens enke og arvinger ved dette oppgjør faar til gode blir
henstaaende i forretningen til firmaets oppløsninge mot 5 % - fem prosent –
renter.

c) Fra dette tidspunkt tiltræder de gjenværende selskapsmedlemmer ogsaa bruken av Johan Mathisens rorboder. Vedlikeholdet av de eiendele, huse m.v., som saaledes er stillet til firmaets disposisjon besørges og bekoster dette.

d) Johan Mathisens enke og arvinger har intet ansvar for den gjæld som stiftes efter Johan Mathisens død likesaalidt som de fra dette øieblik har nogen andel i forretningens overskudd.

e) Fra Johan Mathisens død betaler firmaet for benyttelsen av de eiendele der er stillet til selskapets dispotion en aarlig leie av en fjerdedel av forrettningens nettoutbytte, minimum 2000.- - to tusind – kroner.

f) Skulde firmaet foreta nybygninger eller nyanskaffelser eller utvidelser av bestaagende bygninger utover vanlig vedlikehold, erstattes dette dem efter skjøn ved leietidens utløp

Myken 8de mars 1921. Johan Mathisen Petter Moe Jakob Jacobsen
Vitterlighed Ivar Mathisen Karolius Nilsen.