Nordnesøy (1) - diverse

Matrikkelutkastet av 1950. © RLA.

 

© RLA (12838).

PARTI FRA NORDNESØY

Div

1939 Oldfunn

Nordlands Avis 1939.

OLDFUNN I RØDØY.
På Nordnesøy er ihøst under dyrkningsarbeider funnet etpar graver fra omkring 800-årene, meldes til Nordlandsposten.

I mannsgraven står ubeskadiget våpenøkse og en nærmest ubrukt redskapsøks av jern, samt simpelt, naturtildannet fiskesøkk med hel formgående fure for snøret.

I kvinnegraven ble funnet etpar skålformede bronsespenner, det ene og best bevarte herav også belagt med sølv, samt perler av simpelt glass.

Fiskeri synes å ha vært betydningsfylgt for de gamle øyværinger i Rødøy. Både på Nordnesøy og på Storselsøy er tidligere funnet fiskesøkk i vikingetidens graver.

1923 Lyder Lindorsen

Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy.
Sak 117: Lyder Lindorsen Nesøy andrager om kommunegaranti for et laan i fiskerbanken, stort kr.1400,00 til kjøp av motorbaat.
Beslutning: Oversendes fiskerinævnden til behandling og uttalelse.

1923 Bleikvær - laksefiske

Aar 1923 den 14. September holdtes formands og representantsmøte i kommunens lokale paa Rødøy

Sak 119:
Parelius Olsen Nesøy andrager om aa faa forpakte "Bleikvær" i 15 aar til laksefiske.
Beslutning: Ludvik Blok fremsatte saadant forslag:Ansøkeren innrømmes enerett til laksefiske i"Bleikvær" fra og med 1924 i fem aar. Det første aar avgiftsfritt og de følgende 4 aar kr.50,00 i avgift. Forsaavdt ansøkeren ikke hvilke aar vil benytte den her givede rett, bortfaller denne.

Alfred Telnes fremsatte saadant forslag: Ansøkeren kan innrømmes enerett til laksefiske i "Bleikvær"i 2 aar, 1924 og 1925 helt avgiftsfritt. Hvis han ikke vil forsøke fisket paa den betingelse, staar det fritt for hvem som helst anden aa søke om retten.

Ved avstemming mellom disse to forslag blev L. Bloks forslag vedtatt med 10 mot 8 Stemmer. De siste stemte for Alfred Telnes forslag.

1936 Oldfunn

Fortidslevninger

Edvard J. Havnø sine registreringer frem til og med 1936.

1.
I Staulosen 2 græsgrodde gravhauge av rullesten og jord, ca 5 meter i tværm, begge runde og ganske lave. Den ene temmelig ødelagt at se til.
2.
En tredje og lignende blev utjevnet ved dyrkningsarbeider for mange aar siden, der blev da fundet en sænkesten for snørefiske, beskr. i Nordgaard, Træk av fiskeriets utvikling, fig. 47, c. Den har en omgaaende længdefure og to paa tvers gaaende, men ligner eller helt fiskesøkkene fra stenalderbopladsene.
3.
Sænkesten av klæbersten, tilslepen og forsynet med hull til fæste, f. for mange aar siden i en stenrøis nær sjøen ved pladsen Kjølvik, den findes nu i Bergens fiskerimuseum.
4.
En gravrøs med opbrudt kammer sees i en liten vik nord for Kjølviken.
5.
En stor guldring med plate ble i sin tid fundet av Hans Jensen Kjølvik, men under slaatten paa gården Sørnesøy i Lurøy prgd. ringen laa i løs jord som formodes oppgravet av vond (Microtus amphibius). ringen kjøptes av lensmand Kjeldsberg i Skjerstad, der senere utvandret til Vancouver, B. C.
6.
Stor gravhaug paa Stangnesset, ca 7 meter i tværm. og 1 meter høi, opbrutt i midten uten at spor av kammer kunde sees.
7.
Menneskeskelett blev fundet ved jorddyrkning ved smaabruket Sandvik, laa ifølge meddelelse ca 1 fot nede i jorden, løs sandjord.
8.
Et fiskesøkk av bly, 4-sidig men ellers like typen Nordgaard, fig 50, opfiskedes paa seigarn ved Beisværgrunden, ca 30 favne dypt. (Eies av Edv. J. Havnø).
9.
Overfor Nordnæsgaardene (Jentoft-gaarden) sees flere forhøininger der meget vel kan være gravhauge der ved dyrkningen er mer eller mindre forstyrret og bragt ut av regulær form, der skal ogsaa være helt borttatt en saadan forhøining som bestod mest av sten, noget særskilt kammer saaes dog ikke.
10.
Ifølge senere iagttagelse findes ogsaa en liten, men sandsynlig gravrøis paa n.v. siden av øen.
11.
Brukeren av pladsen Mellamarka, meddeler at han under dyrkningen har fundet en formentlig sænkesten og deler av en stor hornskje, fundet er forkommet i den senere tid. En stengjenstand opbevares i huset men denne synes heller være en dreieskive til f.eks. "forsyngångn" eller lignende indretning.
Videre meddeler han at ha vær med under torving i Sørnesøymarken, at finde rester av en baat. Der saaes rester efter trænagler, men ikke til spiker. Findstedet var Utskagen.
12.
Paa den nye vei til Sandvika, fandtes ved et grustak en skiferkniv, den bakre endende av skiferpil med tange og mothaker samt ca 80 flintavfaldsstykker, lidt kvartsavfald og en tveægget flintskraper. Alt overfor veien.
13.
Længer mot Sandvik og paa nedre veiside er funget flintavfald og muligens skrapere, samt liten grønstenmeisel, næsten helt opslitt.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1323 Isach 1 qværn i brug 6 s.
1324 Joen 1 qværn i brug 6 s.

1799 Mogen (Mons) Johansen

Jægte-skipper Mogen Johansen

Manntall over borgere, jekteskippere og handlere i Helgelands Fogderi 1742-1799:
30 1742 Rødøe Nesøen Jægte-skipper Mogens Johansen 2 rdr

1701 Folk

Folketellingen 1701 for gården

91 7 Opsidder, Lejlending Joen Christens. 73 m
492 8 Sønn Joen Joensen* 23 m
493 9 Sønn Tollef Joensen* 18 m
494 10 Tieneste karle, Drenge Olle Michels. 48 m
495 11 Tieneste karle, Drenge Christen 18 m
496 12 Tieneste karle, Drenge Anders Christens. 11 m
497 13 Opsidder, Lejlending Christen 27 m

1691.1699 Skatt

Skattemanntall - Claus Nielsen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
22 1691 Rødøe Rødøe Claus Niels. Nessøen 2 ort Huusmend

1691-1699 Skatt

Skattemanntall - Peder Henrichsen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
23 1691 Rødøe Rødøe Peder Hendrichs. Sandvigen 2 ort Huusmend
205 1692 Rødøe Rødøe Peder Sandvigen 2 ort Huusmend

1691-1699 Skatt

Skattemanntall - Jacob Gjødssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
203 1692 Rødøe Rødøe Jacob Nord Nesøen 2 ort Tienniste Drenge
372 1693 Rødøe Rødøe Jacob Giødssen Nesøen 2 ort Half Løns Drenge

1691-1699 Skatt

Skattemanntall Daniel
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
667 1699 Rødøe Rødøe Daniell Nord Nesøen 2 ort Huus-Mænd